Metges de tractaments complementaris

Reglament

Aprovat per l’Assemblea de Compromissaris del 25.10.2018 del CoMB


A.- Constitució

Art.1.- D'acord amb els Estatuts del Col·legi de Metges de Barcelona, i de conformitat amb els acords de la Junta de Govern i de l’Assemblea de Compromissaris, es constitueix una Secció Col·legial amb la denominació “Secció de Metges de tractaments complementaris”, com a òrgan d'agrupament sectorial voluntari dins del Col·legi per dur a terme les funcions que es contemplen en aquest Reglament.

B.- Finalitat i Funcions

Art.2.- La Secció té com a objectiu reunir els col·legiats que participin de característiques comunes en la seva activitat professional, amb la finalitat de poder debatre, proposar i defensar aspectes específics  relatius a la forma com s’ha de desenvolupar el seu exercici professional.

A tal fi:

a) Promourà i divulgarà la bona praxi en l’àmbit assistencial propi dels membres de la Secció, vetllant perquè els tractaments complementaris es practiquin en el context d’un acurat diagnòstic basat en els criteris comuns de classificació de les malalties, i per a que s’informi degudament al pacient del caràcter complementari del tractament i de que no es tracta d’una alternativa terapèutica.

b) Divulgarà, amb els instruments i mitjans oportuns, el deure dels seus membres d’actuar de conformitat amb la normativa professional, els Estatuts col·legials, el Codi de Deontologia, així com de la resta de resolucions o acords corporatius que puguin afectar aquest àmbit d’exercici, i, entre altres, el Document de Posició col·legial anomenat “Principis per a l’ús mèdic de teràpies complementàries”.

c) Promourà l’increment del coneixement i la participació dels seus membres en activitats d’índole científica, de divulgació i de formació.

d) Promourà que els metges procurin proporcionar o informar al pacient de tots els recursos terapèutics dels quals avui disposa la ciència mèdica i apliqui les recomanacions relatives a la seguretat i qualitat assistencial.

e) Prestarà orientació i assessorament als membres de la secció en aquelles matèries que siguin pròpies del col·lectiu.

f) Assessorarà a la Junta de Govern del CoMB en aquelles qüestions derivades de la pràctica de tractaments complementaris.

C.-Membres de la secció

Art.3.- Seran membres de la Secció tots aquells col·legiats en exercici que desenvolupin la professió en l’àmbit dels tractaments complementaris, i  manifestin el seu desig de pertànyer-hi mitjançant la corresponent sol·licitud que inclogui un compromís de compliment de les finalitats pròpies de la Secció.

D.- Òrgans de Govern

Art.4.- Seran els seus Òrgans de Govern l’Assemblea General i la Junta Directiva.

1.- Els components de l’Assemblea General seran tots els membres de la Secció.

Les reunions de l’Assemblea General seran ordinàries i extraordinàries i se celebraran a la seu del CoMB.

La convocatòria de l’Assemblea General es farà, com a mínim, un cop l’any per tractar tots els temes que, com a mínim dos membres de la Junta Directiva demanin per escrit si és ordinària, i de deu membres de la Secció si és extraordinària.

La convocatòria haurà de preveure l’Ordre del Dia, i la data i l’hora de la seva celebració i es remetrà, per mitjans electrònics a les adreces de correu electrònic que constin al CoMB, abans dels deu dies naturals de la data de celebració prevista.

Els acords es prendran per majoria simple dels assistents, i només vincularan a la Junta de Govern del Col·legi quan hagin estat assumits explícitament per aquesta.

2.- La composició de la Junta Directiva haurà de ser representativa de les diferents modalitats de tractaments mèdics complementaris, i en conseqüència estarà constituïda per:

- President
- Vicepresident
- Secretari
- un mínim de 3 i un màxim de 5 Vocals

Les funcions de cada membre de la Junta seran les corresponents al càrrec.

Art. 5.-  La Secció es podrà dotar de les divisions que es considerin oportunes en tant que es refereixin a tractaments que estiguin reconeguts pels organismes competents de Catalunya com activitat acreditada de formació mèdica continuada.

Es crea una “divisió de metges acupuntors”. Les altres divisions que es puguin crear, requeriran l’acord de la Junta de la Secció, que haurà de ser ratificat per la Junta de Govern del CoMB.

Les divisions tindran la funció de desenvolupar les finalitats de la Secció en l’àmbit específic de que es tracti, i promouran l’increment del coneixement de la teràpia o tractament corresponent i la seva integració en la metodologia científica, coordinant-se amb la Societat científica equivalent.

El coordinador de la divisió haurà de pertànyer a la Junta Directiva de la Secció, reportarà en ella les activitats que realitzin, i podrà formular-li les peticions i propostes que s’escaiguin relacionades amb la seva pràctica mèdica.

E.- Procediment Electiu de la Junta

Art.6.- Els membres seran elegits per sufragi universal, directe, presencial i secret entre els membres de la Secció.

El procediment electoral tindrà els següents requisits:

a. Convocatòria escrita i tramesa per correu electrònic, amb quinze dies naturals d’antelació com a mínim, a la data dels comicis.
b. Podran ser elegits i ser electors els membres afiliats a la Secció que tinguin almenys dos mesos d’antiguitat al dia de celebració de les eleccions.
c. La presentació de candidatures es farà al registre del Col·legi amb una antelació mínima de 2 dies naturals anteriors al dia de les votacions.
d. Les candidatures es presentaran en llistes tancades i completes per a tots els càrrecs, i la seva composició haurà de ser representativa de les diferents modalitats de tractaments complementaris.
e. El mandat serà de quatre anys per la totalitat els càrrecs.
f. La vacant que es produeixi abans de finalitzar el termini reglamentari, podrà cobrir-la provisionalment la Junta Directiva fins a l’elecció per votació en l’Assemblea a la primera ocasió en què es reuneixi o bé convocant una assemblea extraordinària.
g. Actuarà com Junta Electoral la Junta de Govern del CoMB.

F.- Modificació del Reglament

Art.7.- Aquest Reglament podrà modificar-se si la proposta de modificació és aprovada en Assemblea Extraordinària que inclogui en la seva convocatòria aquest punt en el seu ordre del dia, per ser tramesa per la Junta Directiva de la Secció a la Junta de Govern del Col·legi, que li donarà el corresponent tràmit per a la seva aprovació definitiva, si escau.

G.- Dissolució de la Secció

Art.8.- La dissolució de la Secció tindrà lloc si així ho acorda l'Assemblea extraordinària, mitjançant convocatòria que inclogui aquest punt, sense perjudici de les competències de la Junta de Govern en aquest ordre.

Disposició transitòria

Els col·legiats que a la data d’aprovació d’aquesta Secció per l’Assemblea de Compromissaris formin part de la Secció de Metges Acupuntors, de la Secció de Metges Homeòpates i de la Secció de Metges Naturistes, quedaran integrats a la Secció de Metges de tractaments complementaris, i no els hi serà aplicable el requisit d’antiguitat que estableix l’article 6.b) del present Reglament.

La Junta de Govern del CoMB comunicarà als membres de les seccions col·legials esmentades la creació de la Secció i la seva integració a la mateixa, el compromís que conseqüentment assumeixen de seguir i observar les finalitats fixades en aquest Reglament, i el seu dret a sol·licitar la baixa com a membre quan ho considerin oportú.

Ens pots trobar a...

E-mail:


Telèfon:
93 567 88 88

Fes-te membre d'una secció

COMB
© Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Darrera actualització:
Inici | Contacta'ns | Avís legal | Política de Cookies | Mapa web