Consultes mèdiques

Autorització administrativa de consultes mèdiques

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) té delegades les funcions de tramitació d’expedients d’autorització de determinades consultes mèdiques, a partir del conveni signat entre la Generalitat de Catalunya, mitjançat el Departament de Salut, i el mateix CCMC signat el 30 d’abril de 2015.

Per qualsevol dubte pots adreçar-te a la Unitat de tramitació d'autorització de consultes mèdiques del CoMB on et podrem orientar i assessorar.

consulta mèdica

Requisits

L'espai útil de la consulta ha de tenir una superfície inferior o igual a 100m2.

La consulta ha d’estar establerta al territori de Catalunya.

L’activitat principal de la consulta ha de ser médica.
Ha de limitar-se a:

 • Anamnesi
 • Exploració física
 • Diagnòstic
 • Prescripció

El metge col·legiat ha de realitzar una activitat sanitària on es desenvolupi una única especialitat mèdica. S'inclouran també aquelles consultes on el metge titular de l'activitat treballi amb un altre professional sanitari que actuï de suport del primer. En aquest cas, el servei objecte d'autorització és el servei que presta el metge.

El titular i/o responsable assistencial ha de ser un metge col·legiat o una societat professional degudament inscrita al Registre de Societats Professionals del col·legi professional corresponent.

El mateix espai de consulta pot ser objecte de diferents autoritzacions, sempre que quedi garantit que l'activitat dels diferents facultatius es realitza en franges horàries no coincidents i que no hi ha dependència jeràrquica ni organitzativa entre ells.

Exclusions

Queden excloses expressament de l’àmbit d’aplicació del present Conveni de delegació les autoritzacions administratives de les consultes mèdiques que restin sotmeses a uns criteris tècnics i normatius específics.

Totes aquelles consultes que no reuneixin els requisits anteriors s'hauran de gestionar a través del Departament de Salut d'acord amb els procediments establerts en el seu web.

Disposes d'un servei d'orientació i assessorament per l'autorització de centres sanitaris que no reuneixin els requisits com a consulta:
Sra. Natalia Martinez ,  tel. 935 678 878.

1

Instància de Sol·licitud complimentada i signada.
Per emplenar correctament els formularis cal que els deseu, en format PDF, dins el vostre ordinador amb el nom que vulgueu i els obriu amb una versió actualitzada del programari Adobe Reader (versió 9.1 o superior).

2

Declaració responsable de compliment dels requisits emplenada i signada.

3

Comprovant del pagament de les taxes administratives

 • Les taxes es calculen en el mateix formulari de sol·licitud a partir de l'objecte i les especificitats de l'autorització sol·licitada.
 • Pagament:
  • Amb targeta bancària en el moment de la presentació de la sol·licitud.
  • Fent un ingrés previ en el compte bancari del CCMC del BBVA, ES82 0182 4383 9402 0163 2145. En aquest cas, en el moment de la presentació de la Sol·licitud caldrà aportar el comprovant del pagament, on s'identifiqui el titular (NIF) i el literal "Autorització Consulta".
4

En cas de ser una societat professional, per poder tramitar l’autorització de consulta caldrà que la societat estigui prèviament inscrita en el Registre de Societats Professionals del CoMB.

5

Document que acrediti la legitimació d'ús de l'immoble on s'ubiqui la consulta.

 • Inmoble de propietat: Escriptura de propietat, així com Referència cadastral i número de Registre de la Propietat i número de finca.
 • Inmoble que no és de propietat: contracte de lloguer, cessió d'espais o document de disponibilitat dels espais.
 • En el supòsit que la consulta estigui ubicada en el domicili particular del professional, caldrà aportar un certificat d’empadronament conforme és el seu domicili.
6

Còpia dels títols acadèmics o professionals a raó de l'oferta assistencial d'aquest, quan no constin registrats al CoMB o no sigui possible la seva comprovació per mitjans telemàtics

7

En el supòsit de consultes de dermatologia o ginecologia caldrà aportar contracte o document de vinculació amb el laboratori d’anatomia patològica amb el que es col·labori.

8

Documentació acreditativa de les relacions contractuals quan es disposi de personal col·laborador sanitari.

9

Projecte tècnic assumit pel tècnic competent , arquitecte o enginyer superior o tècnic, amb nom, cognoms, titulació i número de col·legiació.

Memòria tècnica justificativa del compliment de les normatives, plànols de situació i emplaçament del centre, plànols de planta distribució on s'indiquin les dependències amb els diferents usos, superfícies i el mobiliari i equipament corresponent i plànols d'instal·lacions.

10

Memòria descriptiva de les dependències, instal·lacions, equipament, material, instrumental i utillatge de què disposa el centre o servei sanitari.

Presencial
Unitat de tramitació d’autorització de consultes mèdiques del CoMB
Demana cita prèvia.
Aquest tràmit també es pot fer a les delegacions del CoMB

Per qualsevol dubte, informació o consulta pots adreçar-te a:

Unitat de tramitació d’autorització de consultes mèdiques del CoMB Sra. Raquel Jornet
Tel. 935678888 
autorització.consultes@ccmc.cat

També et pots dirigir a les Oficines de Gestió Empresarial de Catalunya (OGE) on podràs presentar la teva sol·licitud d'autorització.