Usuaris de Serveis Sanitaris

Usuaris de Serveis Sanitaris

El Col·legi és l'entitat competent per valorar les actuacions professionals dels seus col·legiats, comprovar que s'adeqüen i compleixen la bona pràctica mèdica i les obligacions deontològiques de la professió, sancionant, si és el cas, les conductes infractores.

Els usuaris poden presentar una queixa o reclamació per l’actuació professional d’un col·legiat, adreçant un escrit a la Junta de Govern del CoMB.

Usuaris i consumidors

Nom i cognom de la persona que formula la queixa o reclamació.

Domicili postal o adreça electrònica a efectes de rebre notificacions.

Descripció dels fets, motiu de la queixa i concreció de la petició, amb identificació del col·legiat contra el qual es formuli la queixa o reclamació.

A l’escrit haurà de constar la data i la signatura manuscrita o digital (amb certificat digital) de l’interessat que formula la queixa o reclamació.

L’escrit s’ha de presentar al Registre General del CoMB:

Personalment o per correu administratiu a l’adreça Passeig de la Bonanova, 47, planta -1, de Barcelona (08017).
Aquest tràmit també es pot fer a les delegacions del CoMB.

Electrònicament amb certificat digital que identifiqui a la persona que formula la queixa o reclamació a l’adreça col.metges.