Metges

Talonaris de receptes del Servei Català de la Salut (CatSalut)

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) i el Departament de Salut tenen establert un acord a través del qual els metges jubilats de l’ICS o centres, serveis i hospitals concertats pel CatSalut poden sol·licitar talonaris de receptes.

Aquestes receptes s’utilitzaran per a us propi, i per a familiars directes (cònjuge, pares, fills) que així ho acceptin i que siguin declarats pel metge.

Talonaris de receptes
2

Informe de vida laboral. Document expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social.

3

Plantilla segell i el justificant d’ingrés del seu pagament.

4

CIP de la persona, o persones, a qui es faran receptes (cònjuge, pares, fills).

Per correu electròniccol.metges .

Presencial
Unitat d’Atenció al Col·legiat
Demana cita prèvia.

Acord del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya i el Departament de Salut Metges Jubilats de la Xarxa Pública:

Normes d’ús per als talonaris de receptes del Servei Català de la Salut

És important recordar que la prescripció efectuada amb aquests talonaris s’incorpora a la informació sanitària que de cada usuari té el CatSalut, i pot ser visible pels professionals que hi presten servei.

1

Les receptes s’utilitzaran per a ús propi, i en el seu cas, per a ús dels familiars directes (pares, cònjugue, fills) que així ho acceptin declarats pel metge jubilat, en tant que aquests siguin beneficiaris del sistema sanitari públic i posseeixin la corresponent Targeta Sanitària d’identificació (TSI).

2

Tot aquell que no estigui declarat no pot percebre receptes.

3

Per tal de declarar els familiars inclosos, cal portar la targeta sanitària original de cadascú. Si hi hagué alguna Baixa, ja sigui per defunció o per qualsevol altra motiu, caldrà demanar autorització expressa.

4

S’estableixen dos talonaris per metge i any. En cas que aquesta quantitat no sigui suficient, caldrà demanar autorització expressa.

5

La prescripció i la custodia dels talonaris de receptes lliurats correspon als metge, el qual comunicarà al Col·legi qualsevol situació anòmala que es pugui produir en relació a llur utilització i custodia.

6

En cas de pèrdua, furt o robatori del talonari, caldrà que el metge presenti la corresponent denuncia davant el Jutjat o a la Comissaria de Policia.

7

A cada recepta caldrà informar de: nom i cognoms, número de col·legiat, telèfon de contacte, i el literal “CoMB – Conveni: C.C.M.C/S.C.S.”; caldrà comunicar al Col·legi qualsevol variació del número de telèfon, adreça, i/o correu electrònic.

8

Per a rebre avís de les alertes farmacològiques cal donar-se d’alta a http://www.comb.cat/ca/serveis/farmacovigilancia

9

Les receptes que es lliuren no són vàlides per a estupefaents.

10

L’actual marc normatiu en relació a prescripció de receptes s’ha modificat a partir de la introducció de la Recepta Electrònica, i la progressiva reducció de la recepta en paper, segons disposicions del CatSalut.

11

Als efectes del correcte compliment d’aquest acord i per facilitar el control de la prescripció i el seguiment de les indicacions del CatSalut, aquest facilita al Consell de Col·legis de Metges de Catalunya i al CoMB, informació detallada de la prescripció efectuada amb els talonaris que us hem lliurat.