Metges

Nova incorporació

Si ets una nova incorporació, aquí trobaràs tota la informació necessària per fer el tràmit de col·legiació en funció de si la teva Llicenciatura o grau és de l'Estat espanyol, d'un país comunitari o d'un país no comunitari:

Documentació

1

Títol de llicenciatura o grau original. En cas que no tinguis el títol pots presentar un certificat (original i fotocòpia) de la universitat corresponent que acrediti que has finalitzat els teus estudis de medicina i que has abonat els drets del títol. També, si el teu títol és de fa més d'un any, cal que portis un Informe de Vida Laboral, expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social

2

D.N.I. (original i fotocòpia).

3

Una fotografia tipus carnet.

4

Documentació acreditativa de domicili: particular o professional (és imprescindible que estigui ubicat a la província de Barcelona).

5

Si procedeixes d'un altre col·legi de l'Estat espanyol, necessitaràs un certificat d'aquest que acrediti que no et trobes ni inhabilitat ni suspès per a l'exercici de la professió mèdica. Aquest certificat té tres mesos de validesa des de la data d'expedició.

6

Dades bancàries: és imprescindible domiciliar el pagament dels rebuts que es derivin de la col·legiació. Descobreix els avantatges del Compte MED1 de BBVA, de contractació exclusiva a l'oficina de la 2a planta de l'edifici del Col·legi de Metges.

7

Pagament de la quota d'entrada. En el moment de la col·legiació caldrà fer efectiva la quota d'entrada i l'import corresponent a la part proporcional del trimestre en curs (Quota col·legial i Responsabilitat civil, si s'escau). El pagament s'ha de fer amb targeta de crèdit.

8

Descarrega’t l’app del CoMB MetgesBarcelona. Aquesta aplicació incorpora un certificat digital mobile que t'identifica i et permetrà realitzar alguns dels tràmits de l’alta.

Documentació

1

Títol de llicenciatura o grau en Medicina (original i fotocòpia) que haurà d'acompanyar-se del document original de la resolució de reconeixement del mateix per exercir al país, el "Credencial Reconocimiento Valor Comunitario".

2

Certificat de Registre com a resident comunitari (NIE) (original i fotocòpia).

3

Passaport (original i fotocòpia)

4

Una fotografia tipus carnet.

5

Documentació acreditativa de domicili: particular o professional. És imprescindible que estigui ubicat a la província de Barcelona.

6

Un certificat emès per les autoritats competents de l’últim país on has treballat, que garanteixi que no estàs inhabilitat ni suspès per a l'exercici de la professió de metge. Addicionalment i en funció de les circumstàncies podrà requerir-se també un certificat del darrer centre on hagis treballat que detalli les dates del període d’exercici. Aquests certificats tenen una validesa de tres mesos, i de ser emesos per un país comunitari, no cal que siguin postil·lats.

7

Si procedeixes d'un altre col·legi de l'Estat espanyol necessitaràs un certificat d’aquest que acrediti que no et trobes ni inhabilitat ni suspès per a l’exercici de la professió mèdica. Aquest certificat té tres mesos de validesa des de la data d’expedició.

8

Dades bancàries: és imprescindible domiciliar el pagament dels rebuts que es derivin de la col·legiació. Descobreix els avantatges del Compte MED1 de BBVA, de contractació exclusiva a l'oficina de la 2a planta de l'edifici del Col·legi de Metges.

9

Pagament de la quota d'entrada. En el moment de la col·legiació caldrà fer efectiva la quota d'entrada i l'import corresponent a la part proporcional del trimestre en curs (Quota col·legial i Responsabilitat civil, si s'escau). El pagament s'ha de fer amb targeta de crèdit.

10

Cal acreditar coneixement suficient de l’idioma català i/o espanyol.

11

Descarrega’t l’app del CoMB MetgesBarcelona. Aquesta aplicació incorpora un certificat digital mobile que t'identifica i et permetrà realitzar alguns dels tràmits de l’alta.

Documentació

1

Credencial de l’homologació del títol de llicenciatura o grau en medicina (original i fotocòpia).

2

Títol de llicenciatura o grau en medicina (original i fotocòpia).

3

N.I.E i autorització de residència i treball. En cas que no el tinguis o que l’estiguis tramitant, la col·legiació serà “SENSE EXERCICI” fins al moment en què presentis els permisos esmentats a les oficines del CoMB. Aquesta col·legiació “sense exercici” no eximeix de l’obligatorietat del pagament de les quotes col·legials.

4

Passaport (original i fotocòpia)

5

Una fotografia tipus carnet.

6

Documentació acreditativa de domicili: particular o professional. És imprescindible que estigui ubicat a la província de Barcelona.

7

Un certificat emès per les autoritats competents de l’últim país on has treballat, que garantice que no has sido descalificado o inhabilidad para el ejercicio de la profesión de médico. Aquest certificat, degudament postil·lat o legalitzat, té tres mesos de validesa des de la data d’expedició.

8

Addicionalment i en funció de les circumstàncies podrà requerir-se també un certificat del darrer centre on hagis treballat que detalli les dates del període d’exercici. Aquest haurà d’estar degudament postil·lat o legalitzat, o ser verificable pel CoMB.

9

Si procedeixes d'un altre col·legi de l'Estat espanyol, necessitaràs un certificat d’aquest que acrediti que no et trobes ni inhabilitat ni suspès per a l’exercici de la professió mèdica. Aquest certificat caduca al cap de tres mesos de la data d’expedició.

10

Dades bancàries: és imprescindible domiciliar el pagament dels rebuts que es derivin de la col·legiació. Descobreix els avantatges del Compte MED1 de BBVA, de contractació exclusiva a l'oficina de la 2a planta de l'edifici del Col·legi de Metges.

11

Pagament de la quota d'entrada. En el moment de la col·legiació caldrà fer efectiva la quota d'entrada i l'import corresponent a la part proporcional del trimestre en curs (Quota col·legial i Responsabilitat civil, si s'escau). El pagament s'ha de fer amb targeta de crèdit.

12

Cal acreditar coneixement suficient de l’idioma català i/o espanyol.

13

Descarrega’t l’app del CoMB MetgesBarcelona. Aquesta aplicació incorpora un certificat digital mobile que t'identifica i et permetrà realitzar alguns dels tràmits de l’alta.

Vies de tramitació

Presencial
Unitat d’Atenció al Col·legiat
Demana cita prèvia.
Recorda portar tota la documentació original necessària quan vinguis al CoMB a col·legiar-te

Preguntes més freqüents