Metges

Metge honorífic

Els metges que han complert l’edat de 70 anys passen automàticament a la condició de Metge Honorífic, quedant exempts del pagament de les quotes col·legials.

Per tramitar aquesta reducció és necessari:

  • Sol·licitar a la Junta de Govern aquesta condició de Metge Honorífic abans d’haver complert l’edat reglamentària, en cas de:
    • Invalidesa per a l’exercici de la professió de metge.
    • Discapacitat total o permanent per poder treballar.
    • Incapacitació legal.
  • Una vegada reconeguda aquesta exempció, passaràs a la condició de “no exercent”.
  • La reducció de quotes col·legials per jubilació no implica la baixa o reducció automàtica de la quota de Responsabilitat Civil Professional.
  • Si tens contractada la Pòlissa de Responsabilitat Civil del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), passaràs a la modalitat de “no exercent” que comporta una reducció del cost. Amb aquesta quota podràs continuar mantenint la teva condició d’assegurat per reclamacions que puguis rebre estant jubilat i per actes mèdics realitzats amb anterioritat d’aquesta condició. Per més informació, et pots a adreçar a resp_prof.
3

Cal retornar els talonaris d'estupefaents, en cas de tenir-ne.

Per correu electrònic
a col.metges.

Presencial
Unitat d’Atenció al Col·legiat
Demana cita prèvia.
Aquest tràmit també es pot fer a les delegacions del CoMB