Metges

Jubilació

Si has cessat en el teu exercici professional per motiu de jubilació, però vols mantenir la teva vinculació amb el Col·legi, pots sol·licitar una reducció del 100 % de la quota col·legial.

Per tramitar aquesta reducció, és necessari:

  • Acreditar no tenir ingressos econòmics derivats de l’activitat professional mèdica.
  • Com que la reducció per jubilació implica a passar a la condició de col·legiat sense exercici, caldrà informar el CoMB en el cas de tornar a realitzar una activitat professional, independentment de si és retribuïda o no.
  • La reducció de quotes col·legials per jubilació no implica la baixa o reducció automàtica de la quota de Responsabilitat Civil Professional.
  • Si tens contractada la Pòlissa de Responsabilitat Civil del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), pots contractar la modalitat de “no exercent” que comporta una reducció del cost. Amb aquesta quota podràs continuar mantenint la teva condició d’assegurat per reclamacions que puguis rebre estant jubilat i per actes mèdics realitzats amb anterioritat d’aquesta condició. Per més informació et pots a adreçar a resp_prof.
2

Informe de vida laboral. Document expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social.

3

Certificat de pensionista: https://sede-tu.seg-social.gob.es

4

Certificat de l'Agència Tributària acreditatiu de què NO estàs inscrit en el cens d'obligats tributaris amb la condició de metge (epígraf 831,832 o 833). Aquest document ha d'haver estat emès com a màxim 2 mesos abans de la sol·licitud.

5

Cal retornar els talonaris d'estupefaents, en cas de tenir-ne.

Per correu electrònic
a col.metges.

Presencial
Unitat d’Atenció al Col·legiat
Demana cita prèvia.
Aquest tràmit també es pot fer a les delegacions del CoMB

Els col·legiats en situació de reducció de quota per jubilació poden  demanar passar a la condició de col·legiat “amb exercici” per poder realitzar voluntariat de proximitat no remunerat a la província de Barcelona.

Aquesta possibilitat comporta la bonificació de la prima de la cobertura de Responsabilitat Civil Professional de la pòlissa del CCMC, limitada pels actes mèdics realitzats en el marc d’aquest voluntariat.

Requisits:
1

Tenir aplicada prèviament la reducció de quota per jubilació.

3

Certificat expedit per l’entitat/organització a través de la qual es realitza la col·laboració per realitzar el voluntariat no remunerat, detallant vinculació, període i funcions.