Metges

Quotes col·legials

El rebut col·legial és trimestral i es composa de dos conceptes fixes:

  • Quota col·legial
  • Quota del Fons Social

A més, dins del rebut col·legial s'hi poden incloure altres conceptes:

Quota inscripció 147,32 € Única
Quota Col·legial 65,55 € Trimestral
Responsabilitat Civil 138,18 € Trimestral