Metges

Quotes col·legials

El rebut col·legial és trimestral i es composa de dos conceptes fixes:

  • Quota col·legial
  • Quota del Fons Social

A més, dins del rebut col·legial s'hi poden incloure altres conceptes:

Quotes vigents a partir de l'1 de gener del 2024.

Quota inscripció 169,72 € Única
Quota Col·legial 72,20 € Trimestral
Responsabilitat Civil 140,00 € Trimestral