Metges

Quotes col·legials

El rebut col·legial és trimestral i es composa de dos conceptes fixes:

  • Quota col·legial
  • Quota del Fons Social

A més, dins del rebut col·legial s'hi poden incloure altres conceptes:

Quotes vigents a partir de l'1 de gener del 2023.

Quota inscripció 163,14 € Única
Quota Col·legial 69,40 € Trimestral
Responsabilitat Civil 133,00 € Trimestral