Seccions col·legials

Medicina de l'Esport

La Secció Col·legial de Medicina de l’Esport té com a finalitat primordial la defensa dels interessos professionals dels metges de Medicina de l’Esport que desenvolupen la seva activitat professional dins aquest àmbit professional.

 • PresidentDr. Pedro Alberto Galilea Ballarini
 • VicepresidentaDra. Carme Comellas Berenguer
 • SecretariDr. Xavier Gasol Santa
 • TresorerDr. Josep Sales Ortega
 • VocalsDr. Xavier Valle López
  Dr. Gabriel Lupón Escobar
 • Promoure, coordinar i contribuir a l’elaboració i desenvolupament de programes relacionats amb la salut dels i de les esportistes. Fomentar, ajudar i coordinar alhora activitats socials i sanitàries que tinguin a veure amb la relació entre l’activitat física i la salut. Desenvolupar programes d’informació i educació pública en les esmentades matèries.
 • Promoure els continguts i el perfil propis de l’especialitat de Medicina de l’Educació Física i l’Esport, com a especialitat regulada dins del marc de formació MIR intrahospitalari i extrahospitalari (apartat primer del Reial Decret 127/1984, d’11 de gener, pel qual es regula la formació mèdica especialitzada i l’obtenció del títol de Metge Especialista, modificat pel Reial Decret 139/2003, de 7 de febrer, pel qual s’actualitza la regulació de la formació mèdica especialitzada).
 • Vetllar pel respecte a les normes ètiques en l’exercici de la Medicina de l’Esport.
 • Debatre i defensar tots els problemes comuns relacionats amb l’exercici professional dins l’àmbit de la Medicina de l’Esport.
 • Assessorar la Junta de Govern del Col·legi i els col·legiats i col·legiades interessats, a l’empar dels Serveis Jurídics del COMB, respecte dels problemes derivats de l’exercici professional de la Medicina de l’Esport, i sobre les possibles accions a emprendre en els supòsits de mala praxi o d’intrusisme professional.
 • Ser portaveu del COMB davant els organismes oficials autonòmics corresponents, en aquells temes relacionats amb la Medicina de l’Esport.
 • Cooperar amb organitzacions que tinguin interessos idèntics o similars a la Secció, per tal de participar en estudis científics, socials o sanitaris sobre temes propis de la Medicina de l’Esport, i promoure i organitzar reunions sobre aspectes que interessin al col·lectiu.
 • Definir els àmbits professionals propis de la Medicina de l’Esport i regular les capacitacions pròpies de cadascun d’aquests subàmbits.
 • Obtenir els fons necessaris per dur a terme aquestes finalitats i funcions.
Fes-te membre de la secció
Ens pots trobar a...
seccions
Unitat d’Atenció al Col·legiat - 93 567 88 88