Reglament

A) Constitució

Art.1.- D'acord amb els Estatuts del Col·legi de Metges de Barcelona i com a òrgan d'agrupament sectorial voluntari dintre del Col·legi per a dur a terme les funcions que es contemplen en aquest Reglament, es constitueix la Secció Col·legial de Metges d'Accidents.

 

B) Finalitat i funcions

Art.2.- La Secció Col·legial de Metges d'Accidents té com a finalitat primordial la defensa dels interessos dels metges que practiquen aquesta modalitat d'exercici en l'àmbit del Col·legi de la Província de Barcelona i dintre de la legislació vigent en tot moment.

A tal fi:

1.- Vetllarà pel compliment de la normativa legal que regula aquest tipus d'exercici.

2.- Estudiarà i proposarà les mesures més idònies de defensa dels problemes plantejats en les relacions professionals dels metges de la Secció amb els Organismes Oficials.

3.- Promourà quantes accions tendeixin a millorar i desenvolupar la pràctica d'aquest exercici.

4.- Estimularà la formació continuada en totes les accions de tipus assistencial i sanitària.

5.- Intentarà augmentar el prestigi de la medicina en totes les branques dels accidents: laborals, tràfic, assegurança escolar, vetllant per evitar situacions antideontològiques.

6.- Assessorarà als col·legiats en tots els assumptes relacionats amb l'exercici de la medicina en l'àmbit dels accidents.

7.- Assessorarà a la Junta Directiva del Col·legi en els aspectes i problemàtiques corresponents als accidents.

 

C) Membres de la secció

Art.3.- Seran membres de la Secció tots aquells col·legiats que prestin serveis als accidentats en qualsevol modalitat (treball, tràfic, escolar, etc.), tant de forma pública com privada, i estiguin al corrent del pagament de totes les taxes i tributs que els corresponguin, i manifestin per escrit el seu desig de pertànyer-hi.

 

D) Òrgans de govern

Art.4.- Els seus òrgans de govern seran:

1.- L'Assemblea General

2.- La Junta Directiva

Els components de l'Assemblea General seran tots els membres de

La convocatòria d'Assemblea General es farà dues vegades l'any per tractar tots els temes que siguin presentats per escrit, signada per dos membres de la Junta Directiva si és ordinària i per deu membres de la Secció si és extraordinària. La convocatòria, en què constarà l'Ordre del Dia, es remetrà amb deu dies d'antelació com a mínim, tenint com a termini de presentació dels temes a tractar una setmana abans de ser enviada la convocatòria. Els acords es prendran per majoria simple i seran executius en cas d'haver un 40% dels membres en primera convocatòria i un 25% en segona.

Els acords de la Secció sols vincularan a la Junta Directiva del Col·legi quan hagin estat assumits explícitament per aquesta.

La Junta Directiva de la Secció estarà constituïda per: President, Vicepresident, Secretari, Tresorer i 4 Vocals.

Les funcions de cada membre de la Junta seran les corresponents al càrrec.

 

E) Procediment electiu de la Junta

Art.5.- Els membres seran elegits per sufragi universal directe i secret entre els membres de la Secció.

La convocatòria d'eleccions tindrà com requisits:

a) Convocatòria escrita i tramesa amb quinze dies d'antelació com a mínim.

b) Podran ser elegibles els membres afiliats a la Secció que portin com a mínim tres mesos d'antiguitat a la mateixa.

c) Presentació prèvia de candidats que es considerarà vàlida quan arribi al Col·legi 48 hores, com a mínim, abans de l'elecció.

d) La presentació de candidats es podrà fer per càrrecs individuals o també per candidatures completes o parcials.

e) El sistema d'elecció serà majoritari a cada càrrec, individualment considerats.

f) La durada del mandat serà de quatre anys, renovable per dos més cada dos anys, podent ser reelegibles. La primera vegada es renovaran els càrrecs de Vicepresident, Secretari i dos vocals, i la resta serà renovada en segona elecció dos anys més tard.

g) La vacant que es produeixi abans de finalitzar el termini reglamentari, podrà ser coberta provisionalment per la Junta de la secció fins a l'elecció per votació en l'Assemblea, el primer cop que aquesta tingui lloc.

 

F) Règim econòmic

Art.6.- Per complir aquestes activitats, la Secció preveu unes despeses que es pensen sufragar en part, per l'assignació del Col·legi, i complementàriament per l'aportació dels seus membres a la mateixa, amb la quantitat i periodicitat que determini l'Assemblea dels metges associats a l'esmentada Secció.

 

G) Dissolució de la secció

Art.7.- La dissolució de la Secció tindrà lloc si així ho acorda l'Assemblea Extraordinària convocada amb aquest fi.

 

H) Modificació del reglament

Art.8.- Aquest Reglament podrà modificar-se si la proposta de modificació es aprovada en Assemblea Extraordinària (convocada amb aquest fi) per ésser tramesa per la Junta Directiva de la Secció a la Junta Directiva del Col·legi, a fi i efecte que aquesta procedeixi a la seva tramitació, de conformitat amb el que preveuen els Estatuts del Col·legi de Metges de Barcelona.

Envia'ns la teva consulta
COMB
© Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Darrera actualització:
Inici | Contacta'ns | Avís legal | Política de Cookies | Mapa web