Suport per al tractament de l'atenció precoç a fills de 0 a 5 anys

menor

Suport econòmic per a donar cobertura a les despeses originades per la necessitat d’un tractament d’atenció precoç a fills de metges col·legiats entre de 0 a 5 anys que presenten necessitats especials, transitòries o permanents, originades per deficiències o alteracions del desenvolupament amb l’objectiu d’agilitar l’inici del tractament per al nen.

L’ajut tindrà caràcter periòdic per als períodes compresos entre gener a agost i setembre a desembre. 

Condicions d'accés
Formulari de sol·licitud

Serà imprescindible que la sol·licitud que vostè presentarà al Programa de Protecció Social vagi acompanyada del document Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Model 145 degudament complimentat i signat.