Assistència

Es concedeixen dos tipus d’ajuts: les prestacions educacionals i les assistencials. Poden beneficiar-se d’elles les persones que hagin estat metges col·legiats, vídus/es o orfes de metges col·legiats.

Prestacions educacionals per a orfes de metges

  • Ajut econòmic puntual per a orfes de metges o metgessa col·legiat, mare/pare o ambdós inclosos, i que siguin menors de 21 anys.
    L’ajut es per a :
    • Beques per a estudis superiors acadèmics (no inclosos Màsters, proves d'accés, etc...).
    • El cost d’expedició de títols acadèmics.
  • Prestació periòdica mensual per als orfes absoluts (de pare i mare).

Prestacions assistencials

  • Prestacions socials per a vidus/es de metges, metges discapacitats (a partir d'una discapacitat reconeguda del 65%), orfes discapacitats, orfes majors de 60 anys i metges jubilats sense recursos econòmics.

Cal esmentar que tots els perceptors de l'ajut han de tenir uns ingressos inferiors als màxims establerts pel Programa de Protecció Social, per tots els conceptes.

Prestacions educatives i assistencials de caràcter periòdic