Ajut econòmic puntual

Dependència

Suport econòmic únic per a col·legiats i/o familiars propers que tenen reconeguda la seva situació de dependència per part de l'administració pública competent, o que està en tràmits, per tal de fer front a les despeses que es deriven de la seva situació. 

Condicions d'accés
Formulari de sol·licitud

Serà imprescindible que la sol·licitud que vostè presentarà al Programa de Protecció Social vagi acompanyada del document Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Model 145 degudament complimentat i signat.