Servei d'atenció a domicili

Dependència

Atenció personalitzada adreçada a col·legiats i/o familiars que es troben en situació de gran dependència i dependència severa, o bé que tinguin la sol·licitud en tràmit.

Les hores concedides dels serveis d'atenció domiciliària s'han d'exhaurir dins l'any en curs de la concessió de l'ajut.

Condicions d'accés
Formulari de sol·licitud

Serà imprescindible que la sol·licitud que vostè presentarà al Programa de Protecció Social vagi acompanyada del document Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Model 145 degudament complimentat i signat.