Descans per al cuidador

Dependència

Suport per a metges col·legiats o familiars propers que esdevenen cuidadors d'aquests. L'ajut consisteix en l'ingrés temporal de la persona depenent en un centre residencial durant 30 dies, o bé, atenció a domicili per part d'un cuidador professional durant el mateix període de temps.

Condicions d'accés
Formulari de sol·licitud

Serà imprescindible que la sol·licitud que vostè presentarà al Programa de Protecció Social vagi acompanyada del document Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Model 145 degudament complimentat i signat.