Servei de suport familiar

Conciliació

COVID-19: Temporalment s’amplia la franja d’edat fins els 12 anys (inclosos) pel Servei de Suport familiar que inclou servei de cangur i de tasques de la llar, mantenint els criteris d’accés establerts en aquest ajut, atès a l’excepcionalitat del moment.

 

Prestació de serveis adreçats a aquells col·legiats en actiu professional amb fills de 0 a 6 anys als qui els resulta difícil conciliar la vida familiar amb la laboral. Els serveis inclouen cangur  i servei de tasques de la llar (a l'any es pot optar a una de les dues modalitats de servei). S’incrementen les hores de servei per a les famílies nombroses, monoparentals i amb fills amb diversitat funcional. Les hores dels serveis atorgats s'han d'exhaurir dins de l'any en curs de la concessió.

Condicions d'accés
Formulari de sol·licitud

Serà imprescindible que la sol·licitud que vostè presentarà al Programa de Protecció Social vagi acompanyada del document Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Model 145 degudament complimentat i signat.