Prestació periòdica de serveis de conciliació per a fills de metges vidus col·legiats

Prestacions educatives i assistencials de caràcter periòdic

Suport en espècies de caràcter mensual destinat a contribuir a sufragar les necessitats bàsiques dels orfes (menors de 21 anys) de metges vidus col·legiats amb recursos limitats i amb situació especial: 

  • Orfes membres de família nombrosa
  • i/o amb algun fill discapacitat (a partir del 65%)
  • membres de la unitat familiar adults que convisquin al domicili amb situació de dependència.

Es rebran els serveis prèvia valoració de la treballadora social

 


Formulari de sol·licitud

Serà imprescindible que la sol·licitud que vostè presentarà al Programa de Protecció Social vagi acompanyada del document Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Model 145 degudament complimentat i signat.