Suport al MIR

Conciliació

TANCADA LA CONVOCATÒRIA
AJUDA SUPORT AL MIR

Suport econòmic puntual per als metges residents de primer any, quan han canviat de domicili a una altra província per l'assignació de la plaça MIR.

Condicions d'accés
Formulari de sol·licitud

Serà imprescindible que la sol·licitud que vostè presentarà al Programa de Protecció Social vagi acompanyada del document Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Model 145 degudament complimentat i signat.