Suport al MIR

Conciliació

TANCADA LA CONVOCATÒRIA
AJUDA SUPORT AL MIR

Aquest any a causa de la situació COVID-19, s’obrirà la convocatòria per la tramitació dels ajuts de Suport al MIR a partir del 7 de setembre. El  termini per la presentació de les sol·licituds i entrega de documentació serà com a data límit  fins el 30 de novembre de l’any en curs.

Suport econòmic puntual per als metges residents de primer any, quan han canviat de domicili a una altra província per l'assignació de la plaça MIR. Termini de la sol·licitud fins el 30 de setembre, any en curs.

Condicions d'accés
Formulari de sol·licitud

Serà imprescindible que la sol·licitud que vostè presentarà al Programa de Protecció Social vagi acompanyada del document Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Model 145 degudament complimentat i signat.