Recepta mèdica privada

El Real Decreto 1718/2010 ha modificat moltes de les condicions de prescripció i els aspectes formals de la recepta mèdica. D’acord amb aquesta normativa, les consultes mèdiques, establiments o serveis sanitaris públics o privats són responsables de l'edició, gestió, control i inspecció de la impressió, distribució i entrega de les seves receptes mèdiques privades en suport paper.

Recepta médica privada
1

Únicament es pot prescriure un sol medicament i un sol envàs en cada recepta, excepte en els següents casos, en els que es podran prescriure fins a quatre envasos:

 • Presentacions en unidosis i per via parenteral del grup terapèutic  “J01 Antibacterianos para uso sistémico” excepte els subgrups J01E, J01M i J01R. En cas de presentacions orals es podrà prescriure fins a dos envasos, sempre que tinguin la mateixa Denominació Comú Internacional , dosi, forma farmacèutica i format.
 • Vials multidosis (excepte cartutxos multidosis) del grup terapèutic  A10A “Insulinas y análogos”
 • Medicaments de diagnòstic hospitalari
2

Es podran prescriure fins a sis envasos en el cas de les presentacions de medicaments autoritzats en unidosi quan l’embalatge primari coincideixi amb el seu acondicionament primari.

3

Fórmules magistrals i preparats oficinals: no es podran prescriure conjuntament en una mateixa recepta amb altres medicaments, i en cada recepta només es podrà prescriure una fórmula magistral o un preparat oficinal.

4

Termini màxim de dispensació: 10 dies naturals des de la data de la prescripció excepte les vacunes individualitzades antial·lèrgiques i vacunes individualitzades antibacterianes quin termini de validesa serà de 90 dies naturals.

5

Dispensacions successives de tractaments crònics o medicaments de prescripció renovable:  es consignarà obligatòriament la data de la prescripció o la data prevista per a la dispensació, indicant-se el número d’ordre de dispensació de cada recepta mèdica.

6

En qualsevol cas, el termini màxim de durada d’un tractament que pot ser prescrit amb la recepta és de tres mesos ampliable fins a sis en cas que les administracions sanitàries així ho determinin per a tractaments crònics.

7

La prescripció conjunta de medicaments i de productes sanitaris  no és possible.

8

Estupefaents: resten exclosos d’aquesta nova regulació i es continuen regint per la seva normativa específica.

Format: 

Es composa de dos cossos:

 • un cos constituït per la recepta pròpiament dita  (que quedarà en poder de la oficina de farmacia
 • un altre cos que és un full d’informació per al pacient que ha d’estar clarament diferenciat de la recepta com un separable de la recepta o com un imprès independent.

És important remarcar que amb aquesta norma, les oficines de farmàcia han de conservar la recepta un cop dispensat el medicament, pel que serà imprescindible omplir i entregar al pacient el full d’informació al pacient per a que pugui seguir-se la pauta indicada o aquelles altres recomanacions que pugui efectuar el metge en el moment de la prescripció.

La mida aproximada del paper ha d’ésser de 22 X12 cm.

Dades obligatòries:

 • Del pacientNom i dos cognoms i any de naixement. DNI o NIE.
 • Del medicamentDenominació del principi actiu o denominació del medicament.
  Dosificació i forma farmacèutica i si escau, l’esment dels destinataris (lactants, nens, adults).
  Via o forma d’administració, si és necessari. Format: nombre d’unitats per envàs.
  Nombre d’envasos a dispensar.
  Posologia: nombre d’unitats d’administració per presa, freqüència de preses i durada total del tractament.
 • Del prescriptorNom i dos cognoms. Adreça i població de l’exercici professional.
  Número de col·legiat i l’especialitat oficialment acreditada que exerceixi.
  Signatura estampada personalment un cop complimentades les altres dades de la recepta.
 • Altres dadesData de la prescripció (dia, mes i any). Data prevista de la dispensació (dia, mes i any).
  Número d’ordre en cas de tractaments successius o crònics.
  Visat de les administracions sanitàries, en el seu cas. Informació de protecció de dades en el cos de la recepta.

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), juntament amb el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya (CCFC), han desenvolupat i posat en funcionament de manera excepcional mentre es mantenen les limitacions a la lliure circulació provades per la COVID-19, una plataforma informàtica perquè per via electrònica es puguin compartir amb les oficines de farmàcia còpies de receptes privades en paper de forma segura, amb garantia de la integritat i de la dispensació única per cada recepta.

Aquells metges que fan activitat privada i estiguin fent tasca assistencial de seguiment als seus pacients fent ús de qualsevol mitjà no presencial (videoconferència, telèfon, correu electrònic...) i que estiguin interessats a fer ús del sistema podran accedir

https://copiarecepta.ccmc.cat

Cal accedir amb el nom d'usuari i la contrasenya que cada un dels col·legis ha establert.

En el cas del Col·legi de Metges de Barcelona, es tracta, inicialment, de la mateixa identificació (usuari i contrasenya) per accedir a la part privada del web del CoMB.

Si no la recordes, la pots obtenir AQUÍ. 

També et pots identificar a través de l'App MetgesBarcelona.

Un cop registrat, la plataforma permet al metge pujar fotos o documents PDF de receptes privades esteses en paper.

Per fer-ho, el metge haurà de demanar al pacient el consentiment. El pacient rebrà a la seva adreça de correu electrònic o al seu telèfon un missatge amb un codi, que, juntament amb el seu document d'identificació (DNI, NIE, Passaport) el mostrarà a l'oficina de farmàcia de la seva elecció perquè li sigui dispensada la medicació.

Recepta electrònica privada

El Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) ofereix als col·legiats l’accés i ús de la plataforma anomenada REMPe que permet emetre receptes mèdiques electròniques privades i la seva dispensació a oficines de farmàcia de Catalunya i de la resta de l’Estat espanyol.

Per això, s’ha subscrit un contracte amb Digital Prescription Services, S.A. (DPS), empresa titular de REMPe i prestadora del servei, el cost del qual assumeix el CoMB, per a que pugui utilitzar-se il·limitadament pels col·legiats en la seva pràctica professional, i doni major seguretat a l’acte de la prescripció de medicaments.

REMPe es una aplicació informàtica homologada que compleix amb el Reial Decret 1718/2010, de 17 de desembre, de recepta mèdica i ordres de dispensació.

Trobareu les funcionalitats de la plataforma REMPe fent clic aquí.

També podeu consultar un manual d'ús i un tutorial

El CoMB autoritzarà l'alta com a usuaris del sistema als col·legiats que així ho sol·licitin, exceptuant aquells que es trobin sense exercici per motiu d’inhabilitació o suspensió de l’exercici per decisió col·legial o judicial, per no disposar de permís de treball, o per altres motius que impedeixin l’exercici professional. Els usuaris seran donats de baixa de la plataforma si causen baixa del CoMB o es passa a tenir la condició de col·legiat sense exercici per algun dels motius indicats. En cas d'ús negligent o inadequat d’aquest recurs, el CoMB també podrà donar de baixa un usuari de manera discrecional.