Requisits exercici medicina privada

COL·LEGIACIÓ
És obligatòria per a tots els metges i metgesses que volen exercir la medicina. També cal registrar el títol d’especialista.

Més informació

PÒLISSA DE RCP INDIVIDUAL
És un deure legal i estatutari. Cobreix les reclamacions que es puguin derivar de l’exercici mèdic.

Més informació

COBERTURA RETA / MEL
Quan un treballador comença una activitat privada s’ha de donar d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de la Seguretat Social. Els metges poden optar per la mutualitat de previsió social Metge d’Exercici Lliure (MEL) de Mutual Mèdica de Catalunya i Balears (MMCB)

Més informació

ALTA CENSAL
Cal donar-se d’alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Tributària i complir amb les obligacions fiscals, fet que es coneix com la declaració censal d’alta

Més informació

TITULARITAT DE L’ACTIVITAT
Cal decidir si el metge o metgessa treballarà com a persona física individual o bé constituint una societat professional i si ho farà per compte d’altri en un centre privat o per compte propi en un centre priva o mútua

Més informació

LES SOCIETATS PROFESSIONALS
Si l’activitat per compte propi es realitza en el marc d’una societat professional, cal que aquesta estigui inscrita obligatòriament al Registre de Societats Professionals del CoMB

Més informació