Notícies

Més del 60% dels metges i metgesses amb fills menors tenen dificultats per conciliar la vida professional i familiar

 • El CoMB presenta un document amb propostes adreçades a les administracions, les patronals i les organitzacions sanitàries per facilitar la conciliació dels professionals 
 • El relleu generacional previst per als propers anys implicarà l’entrada al sistema sanitari de molts metges i metgesses joves amb grans necessitats de conciliació 
La conciliació de la vida laboral, familiar i personal és un repte encara pendent entre el col·lectiu mèdic. Segons dades del CoMB, més del 60% dels professionals (tant homes com dones) de 30 a 49 anys tenen moltes dificultats per compaginar la seva feina amb l’atenció i cura dels fills. El CoMB considera prioritari donar resposta a les necessitats de conciliació del col·lectiu, tant per garantir el benestar emocional dels professionals com la qualitat de l’atenció que donen als pacients. Per aquest motiu, ha elaborat el document La conciliació de la vida laboral, familiar i personal de metges i metgesses, on proposa a l’Administració, les patronals i les organitzacions sindicals un conjunt de mesures adaptades a les especificitats del col·lectiu mèdic. 

Segons les dades de les quals disposa el Col·legi, malgrat que les dificultats per conciliar són igualment expressades per homes i dones, la realitat és que són les dones metgesses les que, com passa en altres àmbits professionals, s’acullen majoritàriament a les mesures que la llei preveu per facilitar l’atenció als fills i familiars dependents, fonamentalment pares i mares d’edat avançada. Aquesta circumstància no tan sols penalitza les metgesses pel que fa a les seves retribucions econòmiques, sinó que sovint suposa un greuge pel que fa al seu progrés professional. 

Aquesta situació és especialment preocupant en un col·lectiu que, com el de metges, té un percentatge de dones que supera el 50%. Al CoMB, el 55,8% dels professionals en actiu són dones i aquesta proporció és superior entre els professionals menors de 45 anys, una franja d’edat en la qual hi ha dues dones en exercici per cada home. 

El context que envolta la professió mèdica també obliga a abordar de manera urgent les necessitats de conciliació del col·lectiu. D’una banda, es preveu que en els propers quinze anys es jubilin fins a un terç dels professionals actualment en actiu. Això implicarà l’entrada al sistema de molts professionals joves, majoritàriament dones (a les facultats són gairebé el 70% de l’alumnat), amb edat d’iniciar els seus projectes de vida familiar i personal i, per tant, amb grans necessitats de conciliar. 

D’altra banda, el CoMB és conscient que la precarietat laboral que afecta molts professionals, especialment els més joves, ha esdevingut un obstacle perquè metges i metgesses puguin tirar endavant els seus projectes personals i familiars. Tal com el CoMB ja ha informat en altres ocasions, la inestabilitat laboral afecta la meitat dels professionals menors de 45 anys i dificulta l’accés, per exemple, a crèdits hipotecaris, contractes de lloguer, etc., a més de ser un impediment per poder acollir-se a les mesures de conciliació previstes per llei. 

Les mesures i el pla d’acció que proposa el CoMB inclouen propostes innovadores i aposten per trobar solucions adaptades a les necessitats de cada professional i de cada centre de treball. L’objectiu és aportar solucions per a homes i dones, ja que conciliar és una necessitat i una responsabilitat compartida. Aquestes són les principals mesures incloses al document: 

1. Propostes generals: 
 • Promoure el treball per objectius i abandonar la cultura del presentisme
 • Actuar sobre la precarietat laboral (millores salarials i eliminació de males pràctiques contractuals) 
 • Personalitzar i adaptar a cada cas les mesures per facilitar la conciliació
 • Mantenir el poder adquisitiu de les metgesses embarassades    
2. Propostes per afavorir la flexibilitat horària i d’espai: 
 • Potenciar el teletreball (hi ha tasques que no requereixen presència física)
 • Adaptació horària segons necessitats. Disposar d’hores recuperables per a necessitats familiars 
 • Promoure els bancs d’hores. Possibilitat d’acumular hores per disposar-ne en moments puntuals 
3. Mesures del CoMB:
 • Manteniment del programa d’ajuts per a la conciliació i la cura de familiars dependents (més de 1.000 ajuts anuals)    
4. Pla d’acció del CoMB:
 • Establir canals de comunicació amb administració, patronals, sindicats, etc. per abordar la conciliació de manera específica: elaborar plans de conciliació a les organitzacions sanitàries, promoure el funcionament per unitats de gestió, participar en el debat social de la Reforma Horària...
 • Elaboració d’una enquesta entre metges joves per conèixer amb detall com influeix la precarietat laboral en les dificultats per conciliar.
 • Creació d’una Xarxa de Dones Metgesses que faciliti suport i assessorament en matèria de conciliació i desenvolupament professional. 
 • Creació d’un banc de bones pràctiques que permeti donar a conèixer i compartir experiències d’èxit sobre conciliació.

Informació en gràfics

Gràfic 1. Pares de menors de 3 anys que s’han acollit a reducció de jornada i/o excedència amb motiu del seu naixement
Gràfic 1. Pares de menors de 3 anys que s’han acollit a reducció de jornada i/o excedència amb motiu del seu naixement

Gràfic 2. Col·legiats que tenen força o molta dificultat per compaginar la vida professional amb la personal segons sexe 

Gràfic 2. Col•legiats que tenen força o molta dificultat per compaginar la vida professional amb la personal segons sexe
Gràfic 3. Col·legiats que tenen força o molta dificultat per compaginar la vida professional amb l’atenció i l’educació dels fills segons sexe i segons edat
Gràfic 3. Col·legiats que tenen força o molta dificultat per compaginar la vida professional amb l’atenció i l’educació dels fills segons sexe i segons edat

Taula 1. Proporció de dones en les diferents categories de carrera professional a l’Hospital Clínic 2010
Taula 1. Proporció de dones en les diferents categories de carrera professional a l’Hospital Clínic 2010

Taula 2. Homes i dones caps de servei hospitals ICS, en relació amb l’edat 
Taula 2. Homes i dones caps de servei hospitals ICS, en relació amb l’edat

Gràfic 4. Piràmide d’edat dels col·legiats menors de 65 anys segons gènere (n=28.196)
Gràfic 4. Piràmide d’edat dels col•legiats menors de 65 anys segons gènere (n=28.196)
Recull de premsa