Política de protecció de dades

El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (des d'ara CoMB) tracta les dades personals de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (en endavant RGPD) i la Llei 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i de Garantia dels Drets digitals (en endavant, la Llei), i disposa d'una Política de Protecció de Dades Personals, que es publica a continuació, incloent el Registre d'Activitats de Tractament de Dades Personals del CoMB de les seves funcions públiques, de conformitat amb l'article Art. 31 de la Llei.

Responsable del Tractament de dades personals

Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, CIF Q 0866001A, Passeig Bonanova 47, 08017 Barcelona.

DPO

El CoMB disposa d’un Delegat en Protecció de Dades dpo

Finalitats del Tractament de dades personals

Gestionar el registre de col·legiats, desenvolupar la resta de funcions previstes als seus Estatuts (Resolució Jus/3827/2008 de 9 de desembre) i a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.

Legitimació del Tractament de dades personals

 • La Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals
 • Estatuts del CoMB (Resolució Jus/3827/2008 de 9 de desembre)
 • Consentiment
 • Interès legítim
 • Altres normatives d'obligat compliment per part d'aquesta Corporació

Categoria de dades de caràcter personal tractades

De forma no limitativa les categories de dades de caràcter personal que son objecte de tractament seran les següents:

 • Dades identificatives
 • Dades de titulacions acadèmiques i professionals
 • Dades bancàries
 • Sancions col·legials i penals
 • Altres dades tipificades exigides legalment
 • Situació d'exercici

Adequació i qualitat de les dades personals

Les dades personals que es facilitin hauran de ser veraces i actuals. Correspon a l'interessat comunicar qualsevol modificació de les mateixes. Així mateix, el CoMB manifesta que les dades que es recullin i tractin són les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit, les finalitats i serveis que es prestin.

Conservació de les dades personals

Les dades personals d'accés públic que conformen el Registre de Col·legiats es conservaran després de la baixa de col·legiació durant tot el termini que preveu la Llei 9/1993, de 30 de setembre, sobre patrimoni cultural català.

Les dades personals facilitades quan es formuli una petició o es demani un servei es conservaran durant el termini necessari per atendre-ho i, en tot cas, durant el termini que la legislació vigent estableixi en cada moment, d'acord amb la naturalesa de la petició o servei sol·licitat, procedint al bloqueig dels mateixos quan hagin deixat de ser pertinents per al compliment de la finalitat per a la qual van ser recollides.

Cessió de les dades personals

Les dades personals d'accés públic que conformen el Registre de Col·legiats seran cedides al Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), als Registres de Professionals Sanitaris autonòmics i estatals i podran ser, també, cedides a d'altres corporacions o organismes públics, quan així s'estableixi legalment.

Les dades personals facilitades podran ser cedides a aquelles entitats que en cada cas siguin necessàries per a donar compliment a la petició formulada o servei que es realitzi.

Drets de l'interessat i reclamacions

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades davant del Responsable del tractament: Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, CIF Q 0866001A, per correu postal (Passeig Bonanova 47, 08017 Barcelona), per email dadespersonals o a través de l'App MetgesBarcelona. El CoMB disposa d'un Delegat en Protecció de Dades (dpo) qui resoldrà les reclamacions, dubtes o consultes que es plantegin pels interessats. També, pot presentar reclamació davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Seguretat

El CoMB informa que ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives reglamentàriament establertes, que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats.

Registre d'activitats de tractament de dades personals del CoMB en l'àmbit públic

Podeu consultar aquest Registre clicant aquí.