Consultes mèdiques

Autorització administrativa de consultes mèdiques

Les consultes mèdiques, sigui quin sigui el seu nivell, categoria o titular, per tal d'iniciar l'activitat necessiten l'autorització administrativa corresponent. L'autorització és preceptiva per iniciar l'activitat, per traslladar-la i també en cas de tancament.

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) té delegades les funcions de tramitació d’expedients d’autorització de determinades consultes mèdiques, a partir del conveni signat entre la Generalitat de Catalunya, mitjançat el Departament de Salut, i el mateix CCMC signat el 30 d’abril de 2015.

Per qualsevol dubte pots adreçar-te a la Unitat de tramitació d'autorització de consultes mèdiques del CoMB on et podrem orientar i assessorar.

consulta mèdica

A qui va dirigit

A societats professionals i professionals que són titulars de consultes mèdiques enteses com a centres sanitaris en els quals un metge o metgessa realitza activitats sanitàries que compleixin tots els requisits següents:

Que la persona titular i/o responsable assistencial sigui un metge o metgessa col·legiat o una societat professional degudament inscrita al registre de societats professionals del col·legi professional corresponent.

Que pertanyin a l’àmbit territorial de Catalunya.

Que llur activitat principal sigui mèdica i es limiti a l'anamnesi, l'exploració física, el diagnòstic i la prescripció.

Que integrin una única especialitat mèdica. S’inclouen també les que integrin més d’un professional sanitari sempre que l’atenció se centri fonamentalment en el metge o metgessa i els restants professionals sanitaris actuïn de suport. En aquest cas, el servei objecte d’autorització és el servei que presta el metge o metgessa. El mateix espai de consulta pot ser objecte de diferents autoritzacions, sempre que quedi garantit que l’activitat dels diferents facultatius es realitza en franges horàries no coincidents i que no hi ha dependència jeràrquica ni organitzativa entre ells.

Que l’espai útil de la consulta tingui una superfície inferior o igual a 100 m2.

Aquests professionals i entitats tenen l’obligació de relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per fer qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, segons l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015) i l’Ordre PDA/20/2019, de 14 de febrer (DOGC núm. 7814, de 20 de febrer).

En el transcurs de la tramitació de l'expedient d'autorització, tant el CoMB com l’autoritat sanitària competent pot requerir tota la documentació complementària que consideri necessària per comprovar el compliment dels requisits generals i específics exigibles d'acord amb la legislació sanitària general i específica aplicable a l'autorització.

Presencial a la Unitat de tramitació d’autorització de consultes mèdiques del CoMB
Demana cita prèvia.

Per qualsevol dubte, informació o consulta pots adreçar-te a:

Unitat de tramitació d’autorització de consultes mèdiques del CoMB Sra. Raquel Jornet
Tel. 935678888 
autoritzacio.consultes@ccmc.cat

Online
a través del Web del Departament de Salut

Exclusions

Queden excloses expressament de l’àmbit d’aplicació del present tràmit totes consultes que no reuneixin els requisits especificats i aquelles que tinguin activitats/serveis que no es trobin expressament relacionats en el desplegable que trobareu en el camp del formulari de sol·licitud d’autorització de funcionament “L’ESPECIALITAT A QUÈ SE CIRCUMSCRIU L’ACTIVITAT DE LA CONSULTA” o que restin sotmeses a uns criteris tècnics i normatius específics:

 • Aquelles consultes/centres sotmeses a uns criteris tècnics i normatius específics com per exemple: medicina esportiva, estètica, telemedicina...
 • Consultes i/o clíniques odontològiques
 • Centres amb internament
 • Bancs o establiments de teixits i cèl·lules humanes
 • Centres de trasplantaments d'òrgans
 • Centres on es realitzen activitats quirúrgiques (inclosa la cirurgia ambulatòria i exploracions i proves diagnosticoterapèutiques) que requereixin internament o qualsevol tipus de sedació
 • Centres de hidrologia i/o balnearis
 • Centres de serveis de prevenció
 • Centres en què es practiquen interrupcions voluntàries de l’embaràs
 • Laboratoris d’anàlisis clíniques
 • Centres de medicina nuclear
 • Centres de planificació familiar
 • Centres de radiodiagnòstic i radioteràpia
 • Centres de reconeixement mèdic per a conductors i permisos d’armes
 • Centres o serveis mèdics ubicats en organitzacions no sanitàries
 • Serveis sanitaris mòbils
 • Centres de reproducció humana assistida
 • Centres de salut mental i drogues
 • Centres que presten serveis de transfusió


Totes aquelles consultes que no reuneixin els requisits assenyalats s'hauran de gestionar a través del web del Departament de Salut d'acord amb els procediments establerts pel centres sanitaris.

Disposes d'un servei d'orientació i assessorament per l'autorització de centres sanitaris que no reuneixin els requisits com a consulta:
Sra. Natalia Martínez,  tel. 935 678 878.