Registre

Registre de metges col·legiats

Aquest registre de metges (directori de metges) conté les dades públiques dels metges i metgesses inscrits en el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, les quals són actualitzades diàriament d’acord amb la informació que proporciona cada col·legiat.

Les dades personals dels col·legiats inscrits al Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) obtingudes a través del present cercador formen part del Registre de col·legiats del CoMB. Les dades personals del Registre de Col·legiats són tractades pel Col·legi de Metges de Barcelona en exercici de les funciones públiques que li confereixen els seus Estatuts (Resolució Jus/3827/2008 de 9 de desembre) i la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.

>