Sistema Intern d’informació

El CoMB en el marc del seu compromís amb el compliment de la legalitat i amb l’actuació conforme a uns principis i valors ètics, ha implantat  un Sistema Intern d'Informació (en endavant, SII) de conformitat amb la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

El SII del CoMB permet, de forma segura, i garantint la confidencialitat de la identitat de l’informant,  la presentació i gestió de comunicacions sobre possibles  irregularitats que puguin suposar un incompliment normatiu estrictament en els termes previstos en la Llei 2/2023 i el Reglament de funcionament del SII del CoMB, respecte a informacions obtingudes en un context laboral o professional de l’informant amb el CoMB.

Aquest canal, d’acord amb el que preveu l’article 3 de la Llei 2/2023, només podrà ser utilitzat per les persones que s’indiquen a continuació:

  • a) personal del CoMB, incloent el d’alta direcció;
  • b) les persones pertanyents a la Junta de Govern  del Col·legi, inclosos els membres no executius;
  • c) qualsevol persona que treballi per a o sota la supervisió i la direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors.
  • d) els autònoms (treballador per compte pròpia) que tinguin o hagin tingut una relació contractual amb el CoMB;

    També podran realitzar comunicacions persones que hagin tingut una relació laboral ja finalitzada, voluntaris, becaris, treballadors en períodes de formació - amb independència que percebin o no una remuneració -, així com aquells la relació laboral dels quals encara no hagi començat, en els casos en què la informació sobre infraccions hagi estat obtinguda durant el procés de selecció o de negociació precontractual.

El SII del CoMB és accessible a través del següent canal:
https://whistleblowersoftware.com/secure/CoMB

Es posa en el vostre coneixement, que a banda d’aquest Canal Intern, tota persona física podrà informar davant de l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, A.A.I., o davant de l’autoritat autonòmica de protecció de l’informant, Oficina Antifrau de Catalunya, de la comissió de qualsevol accions o omissions incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, ja sigui directament o prèvia comunicació a través del Canal de SII del CoMB, de conformitat amb l’article 16 de l’esmentada Llei.

 

Informació relacionada: