Registre

Verificació col·legiació per a centres sanitaris / organitzacions

La col·legiació dels metges i la de les seves societats professionals  és obligatòria per a l’exercici de la professió.  El col·legi de metges d’adscripció és el de la província del domicili professional únic o principal  del facultatiu o el del domicili social de la societat professional.

En el cas dels metges, la col·legiació garanteix la possessió del títol (de Llicenciat o Grau en Medicina espanyol o reconegut a Espanya) i constata la situació d’exercent o de no exercent, és a dir, l’habilitació del metge per exercir, o no.

Pel que fa a les societats professionals, la col·legiació acredita la seva habilitació i la dels seus socis metges per desenvolupar l’activitat.

Els col·legis professionals disposen de registres públics dels professionals col·legiats i de les societats professionals, accessibles electrònicament.

Aquests registres són l’eina que ha de facilitar als centres sanitaris i organitzacions sanitàries, en el marc dels seus processos de contractació, la comprovació  online i en temps real de la col·legiació i  l’habilitació per exercir la professió del metge o la societat professional que es pretengui contractar.

També, i d’acord amb l’article 8.3 de la Ley 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, els centres sanitaris i les organitzacions sanitàries han de revisar, cada tres anys com mínim, que els professionals sanitaris de la seva plantilla compleixen els requisits necessaris per continuar exercint la professió, com per exemple la col·legiació i l’habilitació d’exercici.

Per tant, es fa necessari que, com a norma es verifiqui en fase precontractual -i posteriorment de manera triennal- la situació professional col·legial dels metges i de les societats professionals que prestin serveis en els centres i organitzacions sanitàries, ja siguin centres públics, concertats amb el sector públic o de règim privat.

Aquesta obligació és extensible a altres prestadors de serveis vinculats a la salut que no disposin d’un centre o establiment sanitari pròpiament, com ara les entitats asseguradores en relació als metges i societats dels seus quadres mèdics o altres situacions anàlogues.

Informació relacionada:

Accés a la Instrucció 09/2023. Comprovació dels requisits per a l’exercici de les professions sanitàries.