Societats Professionals

Alta al Registre de Societats Professionals

S’han d’inscriure obligatòriament al Registre Col·legial de Societats Professionals aquelles societats que:

  • Tenen com activitat professional la medicina, ja sigui exclusivament o juntament amb l'exercici d'una altra professió titulada i col·legiada amb la qual no sigui incompatible.
  • Tenen el seu domicili social a la provincia de Barcelona i desenvolupen la seva activitat en aquesta provincia.

L’obligatorietat del registre de les societats professionals està d’acord amb la normativa actual Llei 2/2007, de 15 de març, de Societats Professionals, i el Reglament del Registre de Societats Professionals del CoMB.

La inscripció al Registre del Col·legi s’ha de fer una vegada que la societat hagi estat inscrita al Registre Mercantil.

Les Societats Professionals estan obligades a subscriure una pòlissa de Responsabilitat Civil per cobrir els possibles riscos en què puguin incórrer en l'exercici de la seva activitat. És per aquest motiu que en el formulari d'inscripció al Registre s'inclou una declaració responsable que s'ha contractat aquesta pòlissa o que la mateixa està en tràmit. Tingues en compte que aquest producte ja està previst en la pòlissa col·lectiva de Responsabilitat Professional.

Qualsevol variació de les dades que afectin a la societat o als seus socis haurà de comunicar-se al Registre de Societats Professionals del CoMB, per a la seva actualització.

La inscripció de la Societat Professional en el Registre suposa el pagament d'uns drets d'inscripció i unes quotes periòdiques, acordats per l'Assemblea de Compromissaris. Amb aquesta finalitat durant el procés inscripció se’t demanarà que facilitis les dades bancàries pel seu cobrament.

Les següents dades seran incloses en el Registre de Societats Professionals del CoMB:

  • Denominació social
  • Domicili social amb telèfon
  • Adreça electrónica
  • Pàgina web
  • Nom, cognoms i número de col·legiat dels socis professionals
  • Adreça d'altre/s centre/s on es realitza l'activitat (inclòs telèfon i adreça electrònica).
1

Sol·licitud d'inscripció complimentada i signada pel representant legal de la societat professional.

2

Fotocòpia del DNI del representant legal de la societat professional.

3

Escriptura de constitució o d'adaptació de la societat.

4

Escriptura d'esmena, esmena o modificació, si escau.

5

Altres escriptures i documents en què constin aquelles dades necessàries per a la inscripció de la societat professional, que no hagin estat recollides en els documents de constitució o adaptació (especialment la de nomenament de tots els administradors).

6

Targeta CIF.

7

Resguard que justifiqui que s’ha fet efectiu el pagament de la quota d’entrada de la col·legiació de la societat professional. El pagament es pot fer a través d’una transferència o ingrés al compte de BBVA ES92 0182 4383 91 0201665383,  indicant com a referència el nom de la Societat.

Presencial
Unitat d'Atenció al Col·legiat
Demana cita prèvia.
Aquest tràmit també es pot fer a les delegacions del CoMB

Per correu electrònic a registresocietats