Societats Professionals

Inscripció d’actes posteriors

Les Societats Professionals estan obligades a tenir les seves dades actualitzades al Registre de Societats Professionals d’acord amb la normativa actual Llei 2/2007, de 15 de març, de Societats Professionals, i el Reglament del Registre de Societats Professionals del CoMB.

.

El Col·legi inscriurà d’ofici al Registre de Societats Professionals els actes posteriors que el Registre Mercantil li hagi notificat la seva inscripció. No obstant, i cas que el CoMB ho consideri oportú, hauran d’acreditar-se documentalment els actes posteriors a fi d’esclarir el contingut de l’acte registral objecte d’inscripció.

A petició del legal representant de la societat, el CoMB procedirà a la inscripció dels  actes posteriors que es sol·licitin. A aquests efectes caldrà complimentar el Formulari que trobareu a  Documentació i acreditar que l’acte que comunica ha estat degudament inscrit al Registre Mercantil.
2

Important: les següents dades seran incloses en el Registre de Societats Professionals del CoMB d’accés públic per a col·legiats i ciutadans:

  • Denominació social
  • Domicili social amb telèfon
  • Adreça electrónica
  • Pàgina web
  • Nom, cognoms i número de col·legiat dels socis i dels administradors, siguin professionals o no, i el número de col·legiat en el cas dels professionals.
  • Adreça d'altre/s centre/s on es realitza l'activitat (inclòs telèfon i adreça electrònica).

Presencial
Unitat d'Atenció al Col·legiat
Demana cita prèvia.
Aquest tràmit també es pot fer a les delegacions del CoMB

Per correu electrònic a registresocietats