Avís legal

Avís legal

El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (CoMB) és propietari dels noms de domini i pàgines d'Internet a les quals s'accedeix des del domini www.comb.cat i els altres dominis registrats al seu nom.

El CoMB us informa que és una corporació professional de dret públic, amb domicili a Passeig de la Bonanova, 47, 08017 Barcelona, NIF Q0866001A, i que els seus Estatuts estan inscrits amb el núm. 201 en el Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya, els quals van ser aprovats per Resolució del Departament de Justícia de 9 de desembre de 2008 (DOGC de 22.12.2008).

Propietat Intel·lectual

 • Copyright, CoMB 2011. Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. Tots els drets reservats.
 • El contingut d'aquestes pàgines web està subjecte a allò que es disposa a la normativa vigent espanyola reguladora de la Propietat Intel·lectual.
 • El contingut d'aquesta pàgina web, en qualsevol dels seus formats (text, imatge, fitxers, etc.), estructura, disseny i forma de presentació, així com els programes d'ordinador utilitzats per la seva creació i posterior funcionament, són objecte de llicència o de drets de propietat intel·lectual dels quals és titular el CoMB o alguna de les seves entitats participades.
 • El contingut d'aquest lloc web no podrà ser reproduït, modificat, distribuït, comunicat públicament ni emmagatzemat sense autorització prèvia del CoMB.
 • L'ús indegut del contingut d'aquest lloc web podrà ser considerat una infracció de les normes reguladores del copyright.
 • Els usuaris han d'abstenir-se d'obtenir o d'intentar obtenir els continguts del web del CoMB utilitzant mitjans o procediments diferents dels que siguin posats a disposició o siguin indicats per aquest efecte en les pàgines web on es trobin els mateixos.

Accés dels usuaris al lloc web

 • Les pàgines del CoMB poden ser visitades lliurement pels usuaris a excepció d'aquelles que estiguin incloses en àrees tancades o de subscripció.
 • L'usuari es compromet a utilitzar les pàgines del CoMB de conformitat amb la llei espanyola, amb el present Avís Legal, amb les Condicions Particulars de certs Serveis i amb la resta d'avisos, reglaments d'ús i instruccions que s'hagin posat en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i amb l'ordre públic.

Limitació de la responsabilitat

 • Aquest lloc web té com a objectiu principal informar els metges col·legiats, i per això els continguts del mateix són de caràcter informatiu i purament orientatius, per tant no han de ser considerats com assessorament legal o mèdic.
 • El CoMB declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi fora d'aquesta pàgina o del seu control i/o de la que no sigui autor, no sent responsable, en particular, de l'actualització, correcció i/o exactitud dels continguts als quals tingui accés el visitant a través d'aquesta pàgina web, així com de la seva legalitat i/o idoneïtat.
 • Tampoc pot fer-se responsable al CoMB de cap tipus de dany directament o indirecta relacionat amb l'ús i/o contingut dels enllaços inclosos en aquesta pàgina. La inclusió d'un enllaç en aquesta pàgina no pot ser considerat una recomanació del CoMB als visitants; la decisió d'utilitzar l'enllaç queda subjecta a la voluntat d'aquests últims.
 • En tot cas, i sota cap circumstància, la informació directament o indirecta accessible a través d'aquesta pàgina no pot ser considerada un consell mèdic o prescripció facultativa, declinant el CoMB tota responsabilitat per qualsevol tipus de conseqüències directament o indirecta relacionades amb les accions o omissions que pugui dur a terme el visitant en funció de la interpretació d'aquestes informacions.
 • La informació continguda en aquest web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per vetllar per la seva veracitat i actualització. En conseqüència, el CoMB no es responsabilitza dels errors continguts, ni pels danys o perjudicis derivats del seu ús.
 • El CoMB no es responsabilitza de les diferències que puguin existir entre els documents originals continguts en publicacions oficials i la seva versió electrònica carregada en aquest web, ja que aquestes últimes tenen exclusivament caràcter informatiu.
 • El CoMB es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts del web sense prèvia notificació.
 • El CoMB no es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema dels usuaris del lloc web, en no poder garantir la inexistència de virus o altres elements lesius en els seus continguts.

Navegació anònima a través del web

 • El CoMB, entitat titular del website comb.cat, només obté i conserva dels visitants del nostre web la informació establerta en el format comú d'arxiu de registre de NCSA.
 • La informació obtinguda és totalment anònima i en cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat.

Tractament de dades de caràcter personal

 • En facilitar les seves dades personals en els formularis de contacte, emails, etc, l'usuari autoritza expressament al CoMB per a tractar les seves dades personals amb la finalitat d'atendre les peticions, que en cada cas formuli donant compliment a les funcions legals i estatutàries del Col·legi i per informar-li, també, per mitjans electrònics o altres sobre assumptes i serveis del seu interès professional.
 • El responsable del tractament és el CoMB, amb CIF Q0866001A i domicili en Passeig de la Bonanova 47, 08017 Barcelona.
 • Les dades es conservaran durant el termini suficient per atendre la seva petició i, en tot cas, durant el termini que la legislació vigent estableixi en cada moment.
 • Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades davant del Responsable del tractament: Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, CIF Q 0866001A, Passeig Bonanova 47, 08017 Barcelona, per correu postal, email dadespersonals . o a través de l'App MetgesBarcelona. El CoMB disposa d'un Delegat en Protecció de Dades, accessible a Política de protecció de dades (dpo). Pot, també, presentar reclamació davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
 • La informació personal recaptada dels usuaris registrats és emmagatzemada en la base de dades propietat de comb.es que assumeix les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació i la protecció dels drets i llibertats de les persones físiques d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (en endavant RGPD) i la Llei 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i de Garantia dels Drets digitals.
 • L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se comb.es el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense prejudici de les altres accions legals.

Generalitats

 • El CoMB es reserva el dret a modificar sense previ avís el contingut dels Avisos Legals d'aquest lloc web. Per tant, i per un correcte ús del mateix, li recomanem que visiti periòdicament aquesta secció.
 • La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament la d'informar a l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest web. El CoMB no serà en cap cas responsable del resultat obtingut mitjançant els citats enllaços hipertextuals.