Notícies

Aclariment i posició del CCMC respecte el polèmic decret de prescripció infermeria

L’aprovació i publicació per part del govern espanyol del Real Decreto 954/2015 pel que es regula la indicació, l’ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’us humà per part dels professionals d’infermeria i les manifestacions realitzades per diferents organitzacions i administracions estatals està generant confusió i desconcert entre equips assistencials dels centres sanitaris formats principalment per metges i infermeres.

El CCMC vol contribuir a mitigar aquest desconcert amb el propòsit d’afavorir la seguretat clínica de les persones que atenem i la seguretat jurídica dels professionals a partir dels principis següents:

  • El respecte mutu a les competències de metges i infermers.
  • El reconeixement del paper creixent del treball sanitari en equips multidisciplinaris en la realitat diària.
  • La col·laboració vista com un bé comú no permet tolerar el conflicte artificial en les relacions entre metges i infermers.
  • La necessitat que les solucions legals surtin dels acords entre professionals.
  • L'oportunitat que dóna el marc de la Llei d’Ordenació de les Professions Sanitàries (LOPS), que permet  desenvolupar el treball en equip sota fórmules  de treball multiprofessional i interdisciplinari, integració dels processos i continuïtat assistencial (art. 9) que, si es desenvolupen eficaçment en els centres sanitaris i els equips, permeten superar els conflictes de competències plantejats.

En aquest marc volem manifestar que:
  • Pel que fa a la indicació per part dels professionals d’infermeria, de l’ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris no subjectes a prescripció mèdica, fem palès que aquests professionals sanitaris han anat desenvolupant la seva facultat d’indicació en els àmbits assistencials de la seva competència, en el marc tant de la formació universitària de grau com de la  formació especialitzada i  continuada . És per això que els elements de formació continuada promoguts pels equips assistencials i pels col·legis professionals,  han de seguir permetent l’actualització constant de coneixements que facilitin la continuació de l’ activitat i l’assumpció de responsabilitats que actualment ja es desenvolupen.
  • En els medicaments subjectes a prescripció mèdica, on la competència és del metge, la col·laboració que s’estableixi amb infermeria haurà d’estar prèviament reflectida en els diferents protocols clínics d’actuació de l’equip.

Per tot això, conscients que treballem conjuntament amb l’objectiu prioritari de procurar la millora de la salut de les persones, ens hem ofert al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per tal de que de forma conjunta i coordinadament, i sempre amb respecte a les competències de cada professió, puguem fer propostes organitzatives i de normativa autonòmica que pugui donar solució satisfactòria a la confusió existent.

Barcelona a 16 de març de 2016

Més informació