Responsabilitat Professional

Pòlissa RCP Societats Professionals

Com a metge del CoMB pots accedir a la pòlissa col·lectiva de Responsabilitat Civil Professional per a societats que ofereix el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), que és d'adhesió voluntària.

Pòlissa col·lectiva que agrupa més de 200 societats

Gestionada per un equip de professionals especialistes en dret sanitari

Cobreix a partir de l'alta, amb retroactivitat (si no existeix una pòlissa anterior)

En cas de reclamació, ofereix assessorament personalitzat i informació contínua

La pòlissa vigent de RCP per a societats està contractada amb la companyia asseguradora Relyens Mutual Insurance Sucursal a Espanya* i és intermediada per Medicorasse, la corredoria d’assegurances del Col·legi. El preu és de 141 €/ trimestre.

*Anteriorment denominada SHAM.

Els principals requisits per contractar la pòlissa són:

  • La societat ha d'estar adaptada a la Llei 2/2007, del 15 de març, de societats professionals.
  • L'exercici en comú de la medicina ha d'estar previst en l'objecte social de la societat.
  • La societat ha d'estar inscrita en el Registre de Societats Professionals del CoMB.
  • Tots els socis professionals que siguin metges col·legiats en algun dels quatre col·legis catalans han d'estar assegurats en la pòlissa del CCMC individual.
  • La facturació per prestació de serveis mèdics de la societat no pot superar els 500.000€ anuals. En cas de superar-los, es pot sol·licitar la cobertura directament a Medicorasse.

Respostes a les preguntes més freqüents en relació amb la contractació de la pòlissa de responsabilitat professional i a les seves característiques