Notícies

Resum dels principals ajuts que s'ofereixen a conseqüència de la COVID-19 (Informació del 29-07-2020)

Davant l’allau de normativa que s’ha anat aprovant des de la declaració de l’estat d’alarma el passat 14 de març,  dispersa en nombroses -i quasi diàries- disposicions, us oferim un recull de caràcter enunciatiu, no exhaustiu, dels principals ajuts o mesures de caràcter extraordinari que poden ser d’interès  pels col·legiats i que  s’han anat adoptant tant per organismes de l’Administració central i autonòmica, com les que paral·lelament ha disposat el CoMB en el seu àmbit d’actuació corporatiu.   

Aquests ajuts o mesures que ara recopilem, que tenen per objectiu mitigar l’impacte que la COVID-19 suposa en tots els àmbits de la nostra societat, afecten principalment l’àmbit laboral, l’activitat econòmica de les empreses i dels autònoms, i l’àmbit social adreçades als treballadors, consumidors, famílies, així com altres mesures que poden afectar a l’àmbit personal del propi col·legiat.

 

Índex de mesures i ajuts

1) Mesures del CoMB

    A. Servei a distància de suport psicològic a professionals sanitaris

    B. Prestacions de protecció social

    C. Assegurança de responsabilitat civil professional

    D. Servei jurídic-laboral especialitzat

    E. Mesures extraordinàries en relació a les quotes col·legials

2) Mesures d'organismes públics

    A. Treballadors afectats per ERTOS derivats de la COVID-19

    B. Treballadors essencials en situació de confinament total

    C. Treballadors autònoms

    D. Seguretat social

    E. Altres mesures de l'àmbit social

    F. Fiscalitat

    G. Incentius al mecenatge

    H. Mesures financeres i econòmiques

    I. Ajuts municipals

    J. Lloguer

    K. Productes de primera necessitat 

3) Mesures d'altres entitats

   A. Mutual Mèdica

   B. UNESPA 

   C. Ajuts i facilitats d’altres asseguradores

 

Mesures del CoMB
A. Servei a distància de suport psicològic a professionals sanitaris 

La Fundació Galatea, entitat promoguda pel CoMB i pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), ha creat dos nous serveis per donar suport assistencial i preventiu als professionals de la salut dels col·legis sanitaris davant aquesta situació de crisi: 

• Servei de suport psicològic a través de videoconferència per als professionals de la salut

Per tal de donar atenció als professionals de la salut que, a causa de l’actual crisi sanitària, presentin malestar i patiment emocional, s’intensifica el Servei de Suport Emocional als Professionals de la Salut (SEPS) de la Fundació Galatea. El servei s’ofereix via telefònica i/o per videoconferència, amb els professionals del Quadre de Facultatius amb què compta la Fundació Galatea.

Accés al servei: Unitat d’Acollida de la Fundació Galatea. Telèfon: 900 670 777 / 93 567 88 56. 

Més informació

• Caixa de recursos per a professionals de la salut

Espai on els professionals pugueu compartir recursos que us ajudin a gestionar millor l’estrès, a disminuir l’angoixa i l’ansietat. En definitiva, estratègies que permetin dur a terme la feina de manera més saludable.

Aquest espai que oferim és un recurs de construcció col·lectiva i s’anirà enriquint amb les aportacions dels professionals que col·laboren tant a l’àrea assistencial, com a l’àrea de promoció de la salut i prevenció de la Fundació Galatea.

Més informació

 

 B. Prestacions de protecció social

S'afegeixen dos noves prestacions al catàleg: 

Suport per convalescència malalts COVID-19 i Servei d'Atenció Domiciliària COVID-19

A més, també podeu continuar accedint als ajuts que el CoMB té a la vostra disposició dins del Programa de Protecció Social.

 

C. Cobertura sense cost de l’assegurança de Responsabilitat Civil Professional pels metges que s’incorporen com a reforç durant el període d’emergència sanitària

Els metges i metgesses que s’incorporin al sistema sanitari català com a reforç per fer front a l’emergència sanitària tindran cobertura gratuïta de Responsabilitat Civil Professional mentre duri la vigència del Real Decreto 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma. 

Poden beneficiar-se d’aquesta cobertura tots els professionals que s’incorporin als centres sanitaris que, sota la coordinació del sistema públic de salut, fan front a la crisi sanitària. La cobertura serà temporal des del moment de la incorporació del professional assegurat al Col·legi fins a la finalització de la situació d’alarma que preveu el Real Decreto. En concret, quedaran cobertes aquelles possibles reclamacions de tercers presentades contra el professional assegurat, conforme a les condicions específicament establertes a la pòlissa de la companyia SHAM.

Més informació

 

 D. Servei jurídic-laboral especialitzat: 

Per orientar i ajudar-vos en la presa de decisions (ERTO o altres) i en els dubtes legals, tant del metge empresari com del metge treballador, i informar-vos de les mesures urgents i extraordinàries que vagi aprovant l’autoritat competent en aquest àmbit. Per activar aquest servei només cal ser col·legiat/da (incloent les societats professionals inscrites al Col·legi) i contactar amb l’Assessoria Jurídica del CoMB a l’adreça juridiclaboral@comb.cat indicant el nom, un breu motiu de la consulta i un número de telèfon, per donar resposta de forma no presencial el més immediat possible.

En els pocs casos que gestionats pel nostre equip s’ha denegat l’ERTO, s’estan gestionant segones peticions, algunes ja resoltes favorablement. Us aconsellem adreçar-vos als nostres serveis també en el supòsit que la gestió de la petició d’ERTO (primera o segona) l’hagueu encarregat a serveis aliens al CoMB o a Mediconsulting, a fi de poder compartir informació documental a presentar, plantejament i resultats de cada expedient, i tenir dades que ens permetin institucionalment exposar i defensar davant els organismes competents el que hauria de ser una resolució favorable davant situacions iguals. 

 

E. Mesures extraordinàries en relació a les quotes col·legials (Medicina Privada)

A causa de l’excepcional situació generada per la COVID-19, el CoMB complementa els supòsits de reducció de quotes ja existents amb dos casos específics:

 • Cessament total temporal de l’exercici professional per causa de les mesures acordades en el marc de l’estat d’alarma, amb una reducció de la quota col·legial del 100 %. 
 • Disminució significativa de la facturació per l’activitat professional per causa de les mesures acordades per l’estat d’alarma, amb ingressos inferiors a 2 vegades el Salari Mínim Interprofessional (SMI) amb una reducció de la quota col·legial del 100 %. 

En ambdós casos s’exclou la quota de Protecció Social i,  en cas d’estar contractada, la prima d’assegurança de Responsabilitat Civil Professional.

 

 

Mesures d’organismes públics 

Per accedir al directori de formularis dels diferents ajuts oferts per la Generalitat de Catalunya, cliqueu aquí.

A. Treballadors afectats per ERTOS derivats de la COVID-19 

Per a tots els treballadors afectats per expedients de suspensió de contractes o de reducció de jornada (ERTOs) relacionats amb la COVID-19, sent indiferent que sigui per força major o per altres causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció i encara que no es tingui cotitzat el període mínim que exigeix la normativa general. 

El període de la prestació d'atur consumit durant aquests ERTOS no es computarà a efectes de futures prestacions per desocupació. És a dir, el que ara es cobra d'atur no limita el temps que es pot cobrar en el futur en cas de tornar a quedar aturat. 

 

B. Treballadors essencials en situació de confinament total

Amb caràcter excepcional, i amb efectes des de l'inici de la situació de confinament, i mitjançant el corresponent comunicat de baixa, s'estendrà aquesta protecció a aquells treballadors obligats a desplaçar-se de localitat i tinguin obligació de prestar els serveis essencials als quals es refereix el Reial decret llei 10/2020, sempre que: 

 • s'hagi acordat el confinament de la població on tingui el seu domicili, 
 • li hagi estat denegada de manera expressa la possibilitat de desplaçar-se per l'autoritat competent,
 • no pugui fer el seu treball de manera telemàtica per causes no imputables a l'empresa per a la qual prestes els seus serveis o al mateix treballador, i
 • no tingui dret a percebre cap altra prestació pública. 

 

C.Treballadors autònoms 

Els afiliats al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) afectats per la suspensió d'activitats decretada per l'estat d'alarma o que, encara que no estiguin afectats directament per aquesta suspensió, vegin reduïda la seva facturació, almenys, un 75% en el mes anterior, pel que fa a la facturació mitjana del semestre anterior, podran accedir a aquesta prestació econòmica extraordinària a càrrec de la Seguretat Social. 

Aquesta prestació extraordinària per cessament d'activitat tindrà una durada d'un mes, ampliant-se, si és el cas, fins a l'últim dia del mes en què finalitzi l'estat d'alarma, en el cas que aquest es prorrogui i tingui una durada superior al mes. El temps de la seva percepció s'entendrà com a cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d'activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur. 

 

D.  Seguretat Social

Moratòria de les cotitzacions de la Seguretat Social. De forma excepcional en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social de sis mesos sense interessos per a les empreses i treballadors per compte propi inclosos en qualsevol dels règims de la Seguretat Social en els supòsits i condicions que s’estableixin per Ordre Ministerial. La sol·licitud s’haurà de presentar telemàticament dins dels primers deu dies naturals del termini d'ingrés de les cotitzacions. No procedirà la moratòria del pagament de cotitzacions el termini d'ingrés de les quals ja hagi finalitzat. 

El període de meritació en el cas d'empreses seria el comprès entre abril i juny de 2020, mentre que en el cas dels autònoms seria el comprès entre maig i juliol de 2020. 

Ajornament del pagament de deutes amb la Seguretat Social. Les empreses i autònoms que no tinguin en vigor ajornaments de pagament de deutes amb la Seguretat Social podran sol·licitar fins al 30 de juny  l’ajornament del  pagament dels deutes que s’hagin d’ingressar entre els mesos d’abril i juny del 2020 sent aplicable un interès del 0,5 %. Es podrà sol·licitar telemàticament dins dels primers 10 dies naturals del termini d’ingrés de les cotitzacions.  

• En el cas dels autònoms, s’estableix que els que siguin beneficiaris de la prestació per cessament d’activitat podran abonar fora de termini i sense recàrrec les cotitzacions del mes de març corresponents als dies previs de la declaració de l’Estat d’Alarma. 

• Mesures extraordinàries en matèria de cotització i protecció per desocupació en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major que es derivin directament de la COVID-19.

 E. Altres mesures en làmbit laboral
 • L’extinció de la relació durant el període de prova a instància de l’empresa que s’hagi produït a partir del dia 9 de març tindrà la consideració de situació legal d’atur amb independència de la causa d’extinció de la relació laboral. 
 • Així mateix, tindrà la mateixa consideració de situació legal d’atur i situació assimilada a l’alta aquell treballador que hagin resolt voluntàriament la seva relació laboral a partir del dia 1 de març del 2020 per tenir un compromís en ferm d’un contracte laboral amb una altra empresa i aquesta hagués desistit del mateix com a conseqüència de la crisis del COVID-19 sempre i quan s’acredita aquests circumstància .
 • S’amplia la cobertura d’atur dels treballadors fixes discontinus que no s’ha pogut incorporar a la seva feina per la COVID-19.
 • Des de la publicació, el dia 27 de maig de 2020, del Reial Decret-Llei 19/2020, passa a considerar-se contingència professional derivada d'accident de treball la malaltia causada per COVID-19 patida pel personal que presti servei en centres sanitaris o sociosanitaris com, durant l'estat d'alarma. Aquesta previsió s'aplicarà als contagis produïts fins al mes següent a la finalització de l'estat d'alarma. En els casos de mort, es considerarà que la causa és accident de treball sempre que aquesta s'hagi produït dins dels cinc anys següents al contagi de la malaltia i derivat d'aquesta.

Per a més informació sobre les mesures en l’àmbit laboral també podeu consultar el web del CoMB a l’apartat COVID19: Preguntes freqüents respecte a l'exercici professional. També disposeu d’informació al web de Mediconsulting.

F. Fiscalitat 

Agència Tributària

Ajornament dels impostos  fins a sis mesos:  no es modifiquen el terminis de presentació de les declaracions i autoliquidacions sinó que es pot sol·licitar una moratòria i ajornar el pagament fins a sis mesos, sense interessos els quatre primers mesos i a partir dels 3 mesos amb un interès del 3,75 %.

Específicament, s’amplia el termini per declarar i pagar a Hisenda determinats impostos estatals (com l’Impost de Societats o l’Impost sobre el Valor Afegit), sempre i quan es compleixin les següents condicions:

 • que l’obligat no tingui un volum d'operacions superior a 600.000 euros l'any 2019;
 • que dites obligacions tributàries s’hagin de declarar i ingressar entre el 15 d’abril de 2020 i el 20 de maig de 2020;

De trobar-se en aquesta situació, el contribuent podrà ajornar la declaració i pagament de l’impost:

 • fins el 20 de maig de 2020, si el pagament de l’impost no està domiciliat;
 • fins el 15 de maig, si el pagament de l’impost està domiciliat.

No podran beneficiar-se de l’extensió del termini aquelles empreses subjectes al règim de consolidació fiscal de l’Impost de Societats ni al règim especial de grups d'entitats de l'Impost sobre el Valor Afegit.

És de destacar que apliquen certes especificitats respecte al fraccionament del pagament de l’Impost de Societats que no reproduïm a efectes de brevetat. Recomanem, en seu cas, que consultin a les adreces que els facilitem al final d’aquest apartat.

Amb caràcter general, l’AEAT tractarà d’evitar realitzar nous requeriments. Excepcionalment, valorarà en quins casos ha  de realitzar atenent a la situació actual i al caràcter imprescindible d’aquests.

Respecte de l’Impost de Valor Afegit (IVA), des del 23 de d’abril fins el 31 de juliol de 2020, s'aplicarà un tipus del 0 per cent als lliuraments, importacions i adquisicions de béns necessaris per a combatre els efectes de l'COVID-19 els destinataris dels quals siguin entitats de dret públic, clíniques o centres hospitalaris, o les entitats privades de caràcter social, d’acord amb la Llei de l’IVA. Aquestes operacions s'han de documentar en factura com a operacions exemptes. Per tal d’aclarir el redactat d’aquesta previsió s’ha demanat un aclariment sobre la interpretació a la Dirección General de Tributos per saber si els centres mèdics i consultes mèdiques privats estarien inclosos. Tant aviat com ens sigui resolt dita consulta, ho comunicarem.

Respecte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), qui desenvolupi activitats econòmiques i determini el rendiment net d’aquestes d'acord amb el mètode d'estimació objectiva, podrà acollir-se al mètode d'estimació objectiva en l'exercici 2021, sempre que compleixin els requisits materials i processals per a la seva aplicació.

 

Generalitat de Catalunya

Suspensió dels terminis de presentació i ingrés de tributs. 

Addicionalment a les mesures descrites en els punts anteriors, respecte dels tributs propis de la Generalitat de Catalunya i d’aquells cedits, s’ha establert la suspensió de la presentació d’autoliquidacions i pagament dels mateixos fins que es deixi sense efecte l’estat d’alarma.

Per a més informació sobre les mesures en l’àmbit fiscal també podeu consultar el web del CoMB a l’apartat COVID-19: Preguntes freqüents respecte a l'exercici professional. També teniu disponible informació al web de Mediconsulting

 

G. Incentius als mecenatge

El Col·legi de Metges de Barcelona col·labora a través de la Fundació Angel Soler Daniel en la lluita contra la pandèmia, lliurant, entre d'altres materials i equipament de protecció als centres sanitaris.

Es convida a empreses i particulars a realitzar donacions (en metàl·lic o en espècie) mitjançant incentius fiscals al mecenatge a les entitats que poden ser beneficiàries d'aquesta classe de finançament, d'acord amb la Llei (com poden ser justament les fundacions, per exemple).

Persones físiques

Les persones físiques que donin béns o drets que es puguin emprar per combatre la pandèmia podran accedir als incentius fiscals. La prestació gratuïta de serveis no permet, en canvi, beneficiar-se d'aquests.

L'incentiu consisteix en una deducció de la quota íntegra de l'IRPF. Sobre els primers 150 €, aplica una deducció del 80 %. En tot allò que excedeixi els 150 € aplicarà un 35%. Si s'han realitzat donatius en favor d'una mateixa entitat en els dos períodes impositius immediatament anteriors per import igual o superior, en cada un d'ells, al de l'exercici anterior, el percentatge de deducció de l'excedent dels 150 € serà un 40 %.

La base d'aquesta deducció no pot superar el 10 % de la base liquidable de l'obligat.

Persones jurídiques 

Les persones jurídiques que realitzin una donació tindran dret a aplicar una deducció del 35% a la quota íntegra de l'Impost de Societats, un cop ajustada la despesa com a no deduïble, així com la possibilitat que es faci publicitat en determinades condicions de la seva col·laboració, en contraprestació per l'ajuda.

Cal tenir en compte que es consideren despeses fiscalment deduïbles tots els desemborsaments destinats a projectes duts a termes per una empresa per lluitar contra la pandèmia de COVID-19.

Destaquem que es pot participar en la campanya de donacions per combatre la pandèmia de COVID-19 clicant aquí.

 

H. Mesures financeres i econòmiques: 

Línies d’aval:  

- L'ICF i Avalis de Catalunya ofereixen solucions de finançament amb la finalitat de cobrir les necessitats de liquiditat de les empreses catalanes a conseqüència de la situació derivada de la COVID-19. Les empreses s'hauran de comprometre a mantenir llocs de treball: 

 • Aval del 100 % per part d'Avalis de Catalunya. Si esteu interessats podeu contactar amb la vostra entitat financera per començar a gestionar les condicions del préstec. Serà l’entitat financera la que es posi en contacte amb Avalis de Catalunya de cara a la gestió de l’aval. 
 • L'ICF està  definint noves línies d'actuació per finançar necessitats de liquiditat amb l'objectiu de pal·liar els efectes ocasionats per la COVID-19. Pròximament podrem donar més informació. 

Institut de Crèdit Oficial (ICO): Les empreses poden optar també a les línies d'avals de l'Institut de Crèdit Oficial  (ICO) que ha habilitat el RDL 8/2020, de 17 de març per a poder fer front a la caiguda d’ingressos i a les despeses corrents dels pròxims mesos de dificultats.  El 10 d’abril el Consell de Ministres va acordar l’activació del segon tram d’avals, que ascendeix a 20.000 milions d’euros addicionals. A aquest segon tram d’avals només podran accedir les PIMES i els autònoms.  Arran de l’aprovació del RDL 15/2020, els deutes tributaris pendents de pagament relatius a impostos de competència estatal que hagin estat garantits en la seva totalitat amb un aval de l’ICO (o respecte dels que s’hagi sol·licitat aquesta cobertura) no podran ser executats per l’AEAT.

Moratòria en els crèdits tant amb garantia hipotecària, com sense garantia hipotecària, per a aquells que no poden fer front al seu pagament de forma temporal en situacions concretes i amb uns requisits previs.  La moratòria del deute hipotecari prevista en el RDL 2/2020, de 17 de març, també s’estén als autònoms, empresaris i professionals respecte als immobles afectes a la seva activitat econòmica; i a les persones físiques que tinguin immobles arrendats pels quals no rebin la renda a conseqüència de l’estat d’alarma. A més, s’eximeix dels costos de notari i registrador als ciutadans que sol·licitin moratòria d'hipoteques i altres préstecs per la COVID-19.

Rescat dels plans de pensions: El Real Decreto 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo regula les condicions i els termes en que es poden fer efectius els drets consolidats a l’hora de rescatar anticipadament els plans de pensions als efectes de disposar liquidat. Els treballadors per compte propi prèviament integrats com a tals en un règim de la Seguretat Social,o en un règim de mutualisme alternatiu a aquesta, que hagin cessat en la seva activitat o la facturació dels quals s'hagi reduït en un 75% com a conseqüència de l'estat d'alarma decretat pel Govern beneficiaris d’un pla de pensions privat hauran de presentar una sol·licitud acompanyada de la documentació corresponent. De voler acollir-se a aquest mecanisme, recomanem buscar l’assessorament de la vostra l’entitat bancària o asseguradora i, si escau, de l’assessor fiscal.

Rebaixa en el cànon de l’aigua: La Generalitat ha previst una rebaixa del 50 % en el cànon de l’aigua entre l’1 d’abril i el 31 de maig del 2020.

Flexibilitat en el pagament d’alguns subministraments bàsics mentre duri l’estat d’alarma: S'estableixen diferents mesures perquè els autònoms que acreditin aquesta condició mitjançant la seva alta en el Règim especial de la Seguretat Social dels  i les empreses que s'hagin vist afectats per la COVID-19 puguin flexibilitzar el pagament  de subministraments bàsics com la llum, l'aigua o el gas excepcionalment així com modificar els seus contractes mentre duri l’Estat d’alarma. 

En el cas de complir els requisits haureu de contactar amb el vostre comercialitzador de referència a través de l’adreça de correu electrònic que s’indiqui al seu web. 

 • Mesures en relació al estudiant universitaris, personal investigador i/o professors: Els estudiants universitaris, personal investigador i/o professors universitaris beneficiaris d’ajuts amb càrrec a la financiació procedent de convocatòries realitzades pel Ministeri d’Universitats podran sol·licitar les modificacions de les condicions dels seus ajuts si s’han vist perjudicats com a conseqüència de les mesures adoptades a España o altres països de destí com a conseqüència de la crisis del COVID-19 prèvia justificació. 

Així mateix també es podran renovar determinats préstecs universitaris subscrits atorgant en alguns casos uns períodes de carència. 

 

I. Ajuts municipals 

Els ajuntaments de Catalunya també han preparat o preparen nous paquets de mesures amb ajuts específics per a autònoms i per a les empreses per a l’ocupació i l’activitat productiva amb la voluntat de minimitzar els efectes de la pandèmia  de la COVID-19 sobre l’economia i la reactivació de l’economia i consum local. 

Les mesures impulsades podran ser complementàries a les presentades per la Generalitat de Catalunya i l’estat i caldrà adreçar-se al web de cada municipi per tal de conèixer les mesures aprovades i requisits en cada cas a l’OAC o al servei d’atenció a l’empresa habilitat

Entre els ajuts, a tall d’exemple, es podran trobar: 

 • Ajudes per la contractació de treballadors.
 • Subvencions pel pagament de lloguer o hipoteca i subministraments en els establiments  dedicats a activitats
 • Ajornaments, fraccionaments  i/o modificacions en el calendari fiscal per exemple de l’IBI, l’impost als vehicles de tracció mecànica o la taxa de residus comercials, IAE, entre d’altres. 

 

K. Lloguer

Les PIMES i autònoms que hagin llogat un immoble que no s’empri com a domicili (un local, per exemple) podran exigir al seu arrendador l’ajornament del pagament del lloguer si es compleixen els requisits següents:

a) que no tinguin ja pactat inquilí i propietari un ajornament o reducció del lloguer;

b) que l’arrendador sigui:

 • el propietari de més de deu immobles urbans, excloent garatges i trasters, o d’una superfície construïda de més de 1.500 m2;
 • o una empresa pública d’habitatge.

c) que es demani l’ajornament abans del 23 de maig de 2020;

d) que l’activitat de la PIME o autònom arrendatària estigui suspesa com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma o que la facturació del mes natural previ al mes del qual se sol·licita l’ajornament s’hagi reduït, al menys, un 75%, comparada amb la facturació mensual que, de mitjana, es va comptabilitzar aquell el trimestre de 2019;

e) en el cas dels autònoms, estar afiliat i en situació d'alta en la Seguretat Social abans del 14 de març de 2020; en el cas de les PIMES, estar en situació de poder formular sengles documents de balanç i estat de canvis en el patrimoni net abreujats.

La moratòria en el pagament del lloguer s'aplicarà de manera automàtica i afectarà el període de temps que duri l'estat d'alarma i les seves pròrrogues, així com a les mensualitats següents, prorrogables una a una, si aquell termini fos insuficient en relació amb l'impacte provocat per la COVID-19, sense que puguin superar-se, en cap cas, els quatre mesos. 

El pagament del lloguer s'ajornarà, sense penalització ni interessos, a partir de la següent mensualitat, mitjançant el fraccionament de les quotes en un termini de dos anys, a comptar a partir del moment en què s’aixequi l’estat d’alarma o a partir de la finalització del termini dels quatre mesos abans esmentat. En qualsevol cas, s’haurà de satisfer el pagament del lloguer abans que finalitzi el contracte d’arrendament.

Qui compleixi els requisits llistats a d’alt excepte aquells enunciats respecte de l’arrendador, pot exigir-li abans del 23 de maig de 2020 l’ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda sempre que aquest ajornament o una rebaixa de la renda no s'hagués acordat per ambdues parts amb caràcter voluntari.

Arrendador i llogater poden acordar destinar la fiança del lloguer al pagament total o parcial d’una o més mensualitats , si escau. De fer-ho, s’haurà de reintegrar l'import de la fiança utilitzada en el termini d'un any des de l'acord o en el termini que resti de vigència al contracte, si aquest fos inferior a un any.

Qui vulgui acollir-se a l’anterior mecanisme d’ajornament del pagament, haurà de presentar la documentació que s’estableix aquí.

 

Lloguers d’immobles propietat de la Generalitat de Catalunya

Mentre es mantingui l'estat d'alarma i durant els sis mesos posteriors al seu aixecament, les persones i empreses afectades econòmicament pel context derivat de la COVID-19 que hagin llogat immobles que siguin propietat de la Generalitat de Catalunya podran sol"licitar una reducció de les rendes encara per abonar o el seu ajornament en el pagament. 

L’ajornament o reducció seran repercutits en les rendes que es meritin amb posterioritat, en un termini màxim de 36 mesos.

Per acollir-se a aquesta possibilitat s’haurà de presentar a l'adreça de correu electrònic de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya ecopatrimoni@gencat.cat:

1. Per l’arrendament per ús d’habitatge, una declaració responsable en què es motivi aquesta que el llogater es troba en estat de vulnerabilitat per conseqüència de la crisi de COVID-19, acompanyant una relació de la situació econòmica de l'arrendatari i de totes les persones que visquin en l'habitatge. Aixecat l'estat d'alarma, es disposarà d'un mes per aportar els documents que acreditin dita vulnerabilitat.

2. Per l’arrendament per ús diferent d’habitatge, s’haurà d’acreditar una reducció significativa en el volum de facturació aportant del llibre de factures emeses de l'exercici anterior i del corresponent a l'exercici 2020 a data de la presentació de la sol·licitud.

Per tal de conèixer si compliu amb els requisits establerts a la normativa vigent podeu contactar amb Mediconsulting Jurídic (anna.sempere@med.es) o l’administrador de les finques que us gestiona l’arrendament en el seu cas.

Línia d'avals 

S’ha habilitat a l’ICO per a que desenvolupi una línia d'avals amb total cobertura de l'Estat, per a que les entitats de crèdit puguin oferir ajudes transitòries de finançament a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat, en forma de préstec -per un import màxim de sis mensualitats de renda- amb un termini de devolució de fins a sis anys, prorrogable excepcionalment per altres quatre, sense despeses i interessos per al sol·licitant.

Els requisits que s’han de reunir per tal de poder accedir als ajuts esmentats es poden consultar aquí.

 

K. Productes de primera necessitat

La Generalitat de Catalunya ha aprovat una prestació extraordinària de 200€ per a les famílies, que s’atorgarà en pagament únic, per facilitar l'adquisició de productes d'alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics. 

Per accedir-hi s’haurà d’acreditar una reducció dràstica i involuntària dels ingressos a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma. Es concedirà aquesta prestació a les unitats familiars que un dels seus membres compleixi els requisits següents, fins que s’exhaureixi la dotació pressupostària:

1. Ser major d’edat i estar empadronat i residir legalment a Catalunya.

2. Trobar-se en una d’aquestes situacions, conseqüència de la crisi sanitària: 

   a. ser un treballador afectat per un ERTO iniciat per força major o per causa econòmica, tècnica, organitzativa o de producció; 

   b. ser un treballador fix discontinu inclòs en l’àmbit del Reial Decret-Llei 8/2020; 

   c. haver-li estat extingit el seu contracte de treball de caràcter temporal;

   d. ser un autònom que ha hagut de suspendre o reduir la seva activitat econòmica.

3. Patir una reducció involuntària de les rendes del treball o de la facturació del total dels mesos de març i abril de 2020, superior al 30% per cent en comparació amb el mateix període de l'any anterior, a causa de de la crisi sanitària. Respecte de les persones amb una antiguitat en el seu darrer contracte de treball o alta per compte propi inferior a 1 any, la comparació es realitzarà amb la mitjana dels resultats mensuals des de la data d'inici efectiu del lloc de treball o de l'alta per compte propi, respectivament.

4. No superar el conjunt de la unitat familiar una mitjana d’ingressos econòmics mensuals durant el març i l’abril de 2020 de 2.098,37 euros bruts.

5. Conviure amb familiars dels que s’està a càrrec.

Aquesta prestació és compatible amb altres ajuts sempre i quan no se superi el límit dels 2.098,37 euros bruts. No obstant, no serà compatible si la seva concessió pogués comportar la pèrdua, la disminució o la no concessió d’altres prestacions atorgades pels sistemes de protecció públics o privats complementaris de la Seguretat Social.

Es pot accedir al tràmit de sol·licitud clicant aquí.

 

Mesures d'altres entitats
A. Mutual Mèdica

Ajornament dels rebuts:  els metges que ho sol·licitin podran diferir el pagament dels rebuts dels mesos de maig i juny. A partir del mes de setembre es començaran a cobrar els rebuts diferits; cada mes a partir d’octubre es cobrarà el rebut del mes en curs i el d’un dels mesos diferits.

També es podrà realitzar aquesta petició a través de l'adreça de correu electrònic SolicitaMedidaMEL@mutualmedica.com, indicant nom, cognoms i DNI / NIF.

• Fons extraordinari: Per als mutualistes que es trobin en una situació d'especial necessitat a causa de la reducció de la seva activitat professional, Mutual Mèdica ha constituït un fons extraordinari de 2 milions d'euros per ajudar a fer front al pagament de prestacions econòmiques a aquests mutualistes.

Més informació a la web de Mutual o al l’adreça de correu electrònic a   ayudacovid19@mutualmedica.com

Cobertura de baixa: Les assegurances d'incapacitat de Mutual Mèdica (30 Primers Dies, Invalidesa i Guàrdies) cobreixen els dies d’incapacitat per a exercir la professió a causa d'un contagi o a causa d'una quarantena per COVID-19, durant tots els dies de cobertura que tinguis contractats. En el cas de l'assegurança de Guàrdies Mèdiques també s'ha decidit no aplicar la carència de dos mesos, que opera a aquesta assegurança per a tots els mutualistes que tinguessin l'assegurança quan es va decretar l'estat d'alarma.

Informació més detallada clicant aquí

 

B. UNESPA

El grup d’asseguradores que formen part de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA) han constituït un fons amb el què se subscriurà una assegurança de vida col·lectiva gratuïta per donar cobertura als professionals del Sistema Nacional de Salut que treballen en la lluita contra la COVID-19.

Si esteu interessats en rebre més informació, no dubteu en dirigir-vos a medicorasse@med.es o visitant el  web de Medicorasse

 

C. Ajuts i facilitat d'atres asseguradores

El vostre assessor de Medicorasse us indicarà personalment quines de les vostres assegurances gaudeixen de descomptes o ajuts sobre la prima, atorgats per la companyia asseguradora.

 

 

 Informació actualitzada a 4 de maig de 2020.