Servei d’atenció domiciliària COVID-19

Servei d’atenció domiciliària COVID-19

Aquest servei vol donar cobertura assistencial domiciliària a aquells col·legiats i/o familiars que es troben en situació de gran dependència (grau III), els quals estaven ingressats a residències i/o assistien a centres de dia i que a causa de la situació de la COVID-19 han hagut de quedar-se a casa.

Condicions d'accés
Formulari de sol·licitud

Serà imprescindible que la sol·licitud que vostè presentarà al Programa de Protecció Social vagi acompanyada del document Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Model 145 degudament complimentat i signat.