Notícies

Nova especialitat de Medicina d’Urgències i Emergències: regulació i vies per a l’obtenció del Títol de Metge Especialista.

Nova especialitat de Medicina d’Urgències i Emergències: regulació i vies extraordinàries per a l’obtenció del Títol de Metge Especialista

1.- Qüestions generals:

El Reial Decret 610/2024 ha creat el títol de Metge Especialista en Medicina d’Urgències i Emergències (MUE), que es defineix com aquell metge especialista capacitat per a l’atenció immediata de la persona malalta o lesionada de qualsevol edat, mitjançant la realització del diagnòstic diferencial i l’inici o planificació del tractament abans de la transferència a altres persones especialistes, del nivell assistencial que es requereixi.

L’àmbit d’actuació dels especialistes en MUE són les unitats d’urgències i emergències dels hospitals generals i les unitats de transport sanitari urgent quan sigui necessària la presència de metge en el vehicle (SEM). En queden, per tant, exclosos els serveis d’atenció continuada en atenció primària en allò referent a l’exigència d’aquest títol de cara al futur immediat.

Es mantenen els drets professionals i de qualsevol altre tipus inherents als títols de metge especialista obtinguts a través d’un programa de formació mèdica especialitzada anterior a la creació de la nova especialitat.

Pel que fa a la formació de l’especialitat, es preveu l’elaboració d’un programa de formació de 4 anys de durada, que contindrà un període de formació comú de 2 anys amb l’especialitat de Medicina Familiar i Comunitària (MFiC). 

Els programes de MUE i MFiC adaptats a les previsions d’aquest Reial Decret hauran d’estar aprovats dins del primer semestre de 2025.

2.- Accés extraordinari al títol de MUE per a professionals que treballen en l’àmbit de la nova especialitat.

Per als metges que acreditin haver prestat serveis en l’àmbit de l’especialitat de MUE en els darrers anys es demanen els requisits següents per a l’obtenció del títol d’especialista:

Titulació:

 • Comptar amb algun títol de metge especialista

       o bé 

 • Comptar amb l’habilitació atorgada per el Ministerio de Sanidad  per exercir les funcions de MFiC (metges pre-95)

*NOTA: El títol de metge especialista, en cas de no ser espanyol, haurà d’estar homologat. No estan inclosos els llicenciats o graduats post 95 sense especialitat.

Lloc de l’exercici professional:

 • Exercici realitzat a centres sanitaris públics o privats de les següents característiques:
  • Hospital general (C.1.1) amb autorització sanitària (U68) Urgències
  • Centres mòbils d’assistència sanitària (C.2.5.7) amb autorització per al transport sanitari. (U100)
 • Estar inscrit al Registre Estatal de Professionals Sanitaris (REPS)

*NOTA: En resten exclosos els serveis d’atenció continuada, urgències, CUAP, etc. prestats en centres d’atenció primària.

Durada de l’exercici professional:

Accés directe al títol:

 • a) metges especialistes amb 4 anys d’exercici  dins dels darrers 7 anys a data 4/7/24, si és en règim de jornada complerta, o bé període equivalent dins dels darrers 10 anys, si la prestació de serveis és a temps parcial.

Accés al títol prèvia superació de prova pràctica:

 • b) Metges especialistes amb exercici professional d’un mínim de 2 anys dins dels darrers 4 a data 4/7/24, si és en règim de jornada complerta, o bé període equivalent dins dels darrers 10 anys, si la prestació de serveis és a temps parcial.

           o bé

 • metges especialistes que han acabat la formació entre el 4/7/2021 i el 4/7/2024 i que han exercit a jornada complerta almenys el 50% del temps transcorregut entre la finalització de la formació i el 4/7/2024 o temps equivalent, si és a jornada parcial.

          o bé

 • c) futurs especialistes que estan en formació a data 4/7/2024 o que la iniciïn després, però que la finalitzin abans de què acabi la primera promoció de metges MUE, i que han exercit a jornada complerta almenys el 50% del temps entre la finalització de la formació i la sol·licitud del títol, o temps equivalent, si és a jornada parcial.

Per a tots ells:

 • La prova pràctica consistirà en 3 casos clínics, prenent el programa de l’especialitat com a referència, de manera que no es convocaran fins que aquest programa estigui aprovat.

Termini de presentació de les sol·licituds:

 • Per als apartats a) i b) es preveu un total de 12 terminis de 15 dies naturals cadascun d’ells, en el transcurs dels quals els interessats poden presentar la seva sol·licitud.
 • Els terminis s’ordenen en funció del mes de naixement del sol·licitant, de manera que, per exemple, els nascuts el mes de gener de qualsevol any tenen un termini que va des del dia 3/10/2024 fins al 17/10/24, i així successivament, assignant un període de 15 dies a cadascun dels mesos de l’any, segons les previsions següents:

 

 • Atesa la brevetat dels terminis i la inseguretat jurídica d’aquest sistema de presentació esglaonada, esperem que l’administració competent, en la seva plataforma per a la presentació de les sol·licituds, n’ofereixi un calendari detallat.
 • Per a l'apartat c) es preveu un termini de 9 mesos, un cop acabada la primera promoció MUE.

Tramitació i documents a presentar:

Per a la tramitació dels títols i segons les informacions que fins ara hi ha publicades, el metge haurà de:

 1. Descarregar-se del Canal Empresa un model de certificat de serveis prestats. https://canalempresa.gencat.cat/ca/inici
 2. Entregar el model de certificat al/s centre/s per a que l’ompli/n i signi/n.
 3. Sol·licitar al Departament de Salut, a través del Canal Empresa, el certificat de serveis prestats que exigeix el Reial Decret, aportant els certificats dels centres. https://canalempresa.gencat.cat/ca/inici
 4. Un cop el Departament de Salut ha lliurat el certificat de serveis prestats, sol·licitar al Ministerio de Sanidad, a través de la Seu Electrònica aportant el certificat de serveis prestats del Departament de Salut i aquella altra documentació que se li demani. https://www.sanidad.gob.es/areas/profesionesSanitarias/profesiones/tituloEspecialista/home.htm

La tramitació és tota electrònica, per la qual cosa caldrà comptar amb les eines d’identificació electrònica admeses en cada una de les administracions. 

 

A data 18/7/24 el Departament de Salut i el Ministeri de Sanitat estan en fase de preparació dels seus respectius canals electrònics, per això encara no es coneix quina altra documentació es demanarà.

Resolució:

 • El Ministeri de Sanitat emetrà informe-proposta de concessió del títol, de sotmetiment a prova pràctica, de denegació o de petició de complement o esmena de documentació, segons correspongui.
 • El transcurs de sis mesos sense resolució es podrà entendre desestimada la petició, als efectes de la interposició del recurs que correspongui.

3.- Passarel·la entre MUE i MFiC

Atès el període comú de formació entre les especialitats de MUE i MFiC, els especialistes de qualsevol d’aquestes podran accedir a l’altra especialitat un cop transcorregut un període d’exercici professional de 5 anys en la seva especialitat. 

Aquests especialistes que vulguin obtenir una segona especialització s’hauran de sotmetre a una prova d’avaluació de la competència en el camp de la nova especialitat i superar un període de formació d’almenys 2 anys, en règim de residència, i amb un contingut adaptat al currículum formatiu i professional de l’interessat.

A aquests efectes, es preveu que hi hagi convocatòries específiques en l’àmbit de la formació sanitària especialitzada, amb una o més ofertes de places, en funció de les necessitats d’especialistes del Sistema Nacional de Salut.

4.- Altres qüestions:

Actualització de la informació:

 • En el transcurs de les properes setmanes, i a mesura que es vagin construint i divulgant els diferents espais electrònics per a la presentació de les sol·licituds i es formulin altres requisits complementaris, s’anirà publicant informació al web del CoMB. 

Exercici professional en els serveis d’urgències i emergències i transport sanitari urgent.

 • Tal com ja va alertar el CoMB, la creació de la nova especialitat de MUE obre determinats espais d’incertesa en relació amb les funcions i àmbits de responsabilitat dels metges que actualment desenvolupen la seva activitat en urgències i emergències que no podran acollir-se a la via excepcional pel fet de no estar en possessió d’un títol de metge especialista. 
 • Les competències del Departament de Salut en l’organització dels serveis sanitaris de Catalunya no es veuen alterades per la creació de l’especialitat, de manera que, als efectes de la determinació de les funcions del personal dels serveis d’urgències hospitalàries i de transport sanitari urgent i emergent, es pot continuar demanant el parer del Departament de Salut, com s’ha fet fins a la publicació de la norma.
 • Igualment, entenem necessari recordar que l’exigència de la titulació en MUE ho serà en l’àmbit de les unitats d’urgències i emergències dels hospitals generals i de les unitats de transport sanitari urgent quan sigui necessària la presència de metge en el vehicle i que en queden, per tant, exclosos de l’exigència del títol de metge especialista en MUE els serveis d’atenció continuada en atenció primària amb codi d’autorització U68 dels establiments sanitaris d’atenció primària.
 • Atès que es mantenen els drets professionals i de qualsevol altre tipus inherents als títols de metge especialista obtinguts a través d’un programa de formació mèdica especialitzada anterior a la creació de la nova especialitat, els metges especialistes pre juliol 2024 poden continuar duent a terme activitat en els serveis d’urgències i emergències, tal i com s’ha vingut duent a terme.

Enllaços d’interès:

Dubtes i consultes:

Si teniu algun dubte o consulta, podeu adreçar-vos per correu electrònic a mue.juridica@comb.cat, indicant el vostre nom, número de col·legiat, motiu de consulta i telèfon de contacte.