DAC-FMC/DPC

El Diploma d’Acreditació Col·legial en Formació Mèdica Continuada/Desenvolupament Professional Continuat (DAC-FMC/DPC) acredita i reconeix la formació mèdica continuada que realitzen els col·legiats per mantenir la seva competència professional i nodrir el seu currículum individual. Així, també s’accepten activitats de desenvolupament professional com ara estades formatives, tutories, ponències, comunicacions o publicacions.

La durada del DAC-FMC/DPC és de dos anys a partir de la seva concessió. Es pot optar per la renovació, si s’acompleixen els requeriments exigits.

El procés de DAC-FMC/DPC
1

L’OTA rep la sol·licitud i registra l’entrada.

2

Comprova si s’acompleixen els requeriments que ha marcat la Comissió d’Acreditació Col·legial, que és l’òrgan que estableix els barems per obtenir el DAC-FMC/DPC.

3

En funció dels resultats, l’OTA atorga o denega el diploma. Si s’atorga, s’envia la proposta a la Junta de Govern del CoMB, el president de la qual la signarà.

Pots obtenir els diplomes per dues vies alternatives:

Opció 1

Aportar un nombre mínim de 10 crèdits tipus A -de formació mèdica continuada (FMC)- atorgats per:

  • El Consell Català de Formació Mèdica Continuada (CCFMC) o altres Comissions Autonòmiques.
  • La Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud (CFCSNS) o SEAFORMEC.
  • Altres sistemes formals acreditadors reconeguts per la Comissió d’Acreditació Col·legial.
Opció 2

Cal aportar 12 crèdits dels quals un mínim de 5 crèdits tipus A – de formació mèdica continuada (FMC)- i un mínim de 7 crèdits tipus B - d’activitats de desenvolupament professional continuat (DPC). Aquesta nova opció suposa un pas qualitatiu molt important per als metges catalans atès que incorpora les activitats de desenvolupament professional continuat (DPC) com a via d’obtenció del Diploma mitjançant els crèdits tipus B. Les activitats de DPC incloses són:

  • El Consell Català de Formació Mèdica Continuada (CCFMC) o altres Comissions Autonòmiques.
  • La Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud (CFCSNS) o SEAFORMEC.
  • Altres sistemes formals acreditadors reconeguts per la Comissió d’Acreditació Col·legial.

Un cop s’ha verificat la documentació i s’ha comprovat que s’assoleix la puntuació necessària, es notifica a l’interessat/da que pot recollir el diploma. Per això, cal demanar cita prèvia i portar la documentació original per fer la darrera comprovació. Si tot és correcte, cal abonar la taxa corresponent (40€).

Documents que cal aportar:

Formulari de sol·licitud
Pots descarregar-lo des d’aquí o es pot recollir a l’OTA (seu del CoMB), a les delegacions del Col·legi (Vic, Manresa, Sabadell, Igualada, Terrassa) o les seus col·legials de Girona, Tarragona i Lleida.

Còpies dels diplomes o certificats de les activitats de FMC/DPC acreditades, on consti clarament la data real de realització de l’activitat de formació continuada i els crèdits obtinguts. De no ser així, cal adjuntar documentació addicional (programa, butlleta d’avaluació, etc. o carta de l’interessat) que ho pugui justificar.

Per poder tramitar la sol·licitud, cal imprimir els formularis, emplenar-los i adjuntar la documentació necessària per cursar la sol·licitud (fotocòpies dels mèrits i certificats).