Notícies

COVID-19 - Recomanacions en relació a l’exercici en el sector privat

La pandèmia de la COVID-19 està també tenint un alt impacte en el sector de la medicina privada, i en concret en consultes i centres de titularitat privada. 

Les autoritats sanitàries estan en constant adopció de mesures i recomanacions per fer front a la crisi generada, les quals teniu actualitzades al web del Col·legi.  

Les mesures impliquen la necessitat de seguir els protocols assistencials específics per evitar el contagi i la propagació del virus, que inclouen la necessària protecció dels professionals i pacients.

El Reial Decret-Llei pel qual es declara l’estat d’alarma exceptua expressament de la prohibició de tancament als establiments mèdics. 

Això no significa que les consultes i centres puguin realitzar l’activitat en les mateixes condicions que fins ara. 

Així, cal limitar l’atenció mèdica només als processos aguts, urgents o aquells que el professional entengui autònomament que no són ajornables, ponderant en cada cas el risc-benefici per a la salut de pacient i del professional.  En aquest sentit,  el Ministeri de Sanitat, ja ha indicat que, en l’actual estat d’alarma, els establiments mèdics restaran oberts només per prestar l’assistència necessària per resoldre els problemes de salut que puguin tenir una evolució desfavorable si es demora el seu tractament.

En conseqüència, caldrà implantar mesures extraordinàries organitzatives i preventives que evitin el risc de contagi i la propagació del virus. Per això, és preferent el treball a distància (amb qualsevol mitjà de transmissió de veu i/o imatge, o missatgeria electrònica) mentre sigui possible i no sigui imprescindible la visita presencial del pacient, circumstància que cada metge ha d’apreciar cas a cas.

Quan no sigui possible l’atenció a distància en les condicions indicades, serà necessària una reprogramació de les visites.

El CoMB traslladarà aquests criteris a les mútues i companyies d’assegurances de salut amb l’objectiu de que facilitin la facturació dels honoraris per l’activitat que es realitzi a distància.

Hem publicat dos documents on trobareu:

  • PREGUNTES FREQÜENTS (FAQs) i respostes que us poden ajudar a resoldre dubtes respecte a l’exercici professional  generats per la situació de crisi sanitària i per l’estat d’alarma, que afecten tant als professionals per compte propi o autònoms, com als professionals per compte aliè, tant del sector públic com privat. 
  • Un resum de de les recents mesures extraordinàries de caràcter social i econòmic dictades pel Govern espanyol i pel Govern català.

El CoMB, conscient que la situació originada per la pandèmia ja està tenint conseqüències negatives per als col·legiats propietaris de consultes i centres mèdics, i també per als professionals que hi treballen, posa a la vostra disposició el següents serveis de suport:

-SERVEI D’ASSESSORAMENT PROFESSIONAL: per orientar en els dubtes relatius al desenvolupament de la vostra activitat professional-assistencial, tant si sou el metge propietari d’una consulta o centre sanitari, com si presteu serveis com a treballador.  

Per activar aquest servei només cal ser col·legiat/da (incloent les societats professionals inscrites al Col·legi) i contactar amb l’Àrea Professional del CoMB a través de l’adreça professional@comb.cat, indicant el nom, un breu motiu de la consulta i un número de telèfon amb les hores de millor contacte, atès que tractarem de donar resposta de forma no presencial, i el més immediat possible.

-SERVEI JURIDIC-LABORAL ESPECIALITZAT: per orientar i ajudar-vos en la presa de decisions (ERTO o altres) i en els dubtes legals, tant del metge empresari com del metge treballador, i informar-vos de les mesures urgents i extraordinàries que vagi aprovant l’autoritat competent.

Per activar aquest servei només cal ser col·legiat/da (incloent les societats professionals inscrites al Col·legi) i contactar amb l’Assessoria Jurídica del CoMB a través de l’adreça juridiclaboral@comb.cat, indicant el nom, un breu motiu de la consulta i un número de telèfon amb les hores de millor contacte, atès que tractarem de donar resposta de forma no presencial, i el més immediat possible.

-SERVEI DE SUPORT DE COL·LEGIATS AL SISTEMA SANITARI:  Per a aquells col·legiats que ateses les circumstàncies –per restricció o suspensió de la seva activitat- no puguin realitzar la seva activitat habitual, i que per tant tinguin major disponibilitat, oferim la possibilitat de donar suport assistencial al sistema sanitari en aquesta situació de gran escassetat de recursos humans.

Els col·legiats que ho desitgin poden inscriure’s mitjançant el formulari que trobaran aquí, i el CoMB, arribat el cas, i en coordinació amb les autoritats sanitàries, els enviarà les propostes de suport que ens facin arribar els centres assistencials.

-SERVEI DE SUPORT EMOCIONALServei de telesuport psicològic per als metges en situació d'aïllament que presenten malestar emocional.

Per activar aquest servei només cal ser col·legiat/da i contactar amb la Unitat d'Acollida de la Fundació Galatea - 93 567 88 56. L’horari d’atenció  telefònica és de 9 a 19 hores.

 

Barcelona, a les 18.00 hores del 19 de març de 2020.

 

(Actualització) Informació relacionada