Notícies

L’Assemblea de Compromissaris del CoMB aprova la creació de la nova Secció Col·legial de Metges de tractaments complementaris

A proposta de la Junta de Govern del Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB), l’Assemblea de Compromissaris ha aprovat la creació d’una nova secció col·legial que, sota la denominació Secció Col·legial de Metges de tractaments complementaris, integra, de manera automàtica, els membres que fins ara pertanyien a alguna o a més d’una de les seccions de Metges Acupuntors, Metges Homeòpates i Metges Naturistes.     

 
L’Assemblea de Compromissaris ha aprovat també el reglament de funcionament de la nova secció, així com la composició de la comissió gestora que conduirà la secció fins a la celebració de les eleccions a la primera junta directiva.   
 
Tal com consta en l’esmentat reglament, la Secció Col·legial de Metges de tractaments complementaris tindrà com a principals objectius promoure i divulgar la bona praxi en l’àmbit assistencial propi dels membres de la Secció, vetllant perquè els tractaments complementaris es practiquin en el context d’un acurat diagnòstic i perquè s’informi degudament els pacients del caràcter complementari dels tractaments i de què no es tracta d’una alternativa terapèutica.   
 
La secció també divulgarà el deure dels seus membres d’actuar de conformitat amb la normativa professional, els Estatuts col·legials, el Codi de Deontologia, així com amb la resta de resolucions o acords corporatius que puguin afectar aquest àmbit d’exercici, com és el cas del Document de Posició col·legial Principis per a l’ús mèdic de teràpies complementàries.