Demografia

Demografia general (2022)

L’anàlisi de la demografia col·legial esdevé important per poder interpretar les necessitats del col·lectiu mèdic i del sistema sanitari i per donar resposta als reptes actuals i futurs. En aquest sentit, el Gabinet d’Estudis Col·legials del CoMB du a terme una monitorització de l’evolució demogràfica de la professió mèdica que li permet formular propostes basades en dades objectives.

Per contactar amb el Gabinet d’Estudis Col·legials, podeu enviar un email a la direcció gabinetestudis

El CoMB compta amb 38.982 professionals col·legiats, segons dades actualitzades a 31 de desembre de 2022. A continuació, podeu trobar algunes dades del total del cens col·legial.

 

Col·legiats per edat i sexe

 

Col·legiats per sexe

 

Col·legiats segons si disposen d’especialitat o no

 

Col·legiats segons lloc de naixement

 

Col·legiats nascuts a l’estranger segons zona de procedència