Demografia

Demografia col·legial (2020)

El CoMB compta amb 36.652 professionals col·legiats, segons dades actualitzades a 31 de desembre de 2019. El 64% (23.511 col·legiats) tenen almenys una especialitat registrada a la base de dades col·legial, mentre que del 36% restant (13.141), un 9% estan realitzant alguna especialitat MIR i el 27% restant no disposa de cap especialitat registrada. D’altra banda, pel que fa al nombre d’especialitats registrades, n’hi ha un total de 25.557, la qual cosa permet concloure que prop de 2.000 metges col·legiats tenen més d’una especialitat.

A continuació, pots consultar la informació detallada de totes les especialitats. Per a cadascuna s’ha elaborat un gràfic interactiu que mostra el volum de professionals per trams d’edat i per sexe.

 

Col·legiats amb especialitat registrada

Gràfics per especialitats

Seleccioni una especialitat: