Demografia

Demografia col·legial (2019)

El CoMB compta amb 35.646 professionals col·legiats, segons dades actualitzades a 31 de desembre de 2019. El 66% (23.557 col·legiats) tenen almenys una especialitat registrada a la base de dades col·legial, mentre que el 34% restant (12.089 col·legiats) no hi ha fet constar cap especialitat. D’altra banda, pel que fa al nombre d’especialitats registrades, n’hi ha un total de 25.654, la qual cosa permet concloure que més de 2.000 metges col·legiats tenen més d’una especialitat.

A continuació, pots consultar la informació detallada de totes les especialitats. Per a cadascuna s’ha elaborat un gràfic interactiu que mostra el volum de professionals per trams d’edat i per sexe.

 

Col·legiats amb especialitat registrada

Gràfics per especialitats

Seleccioni una especialitat: