XAVIER TARRÉS | Director general de Firmaprofesional

L'actuació a Europa de Firmaprofesional


L'any 2018 ha estat un any marcat pel procés de transformació que vam iniciar el 2017. La nova regulació de l'eIDAS (nova normativa europea més exigent que permet actuar en tot el mercat de la Unió Europea) va provocar un fort impacte, en les solucions de confiança electrònica i en la mateixa regulació dels prestadors. A més de tots els canvis normatius i d'ampliació de la nostra oferta amb certificats digitals qualificats, l'eIDAS ha suposat una revolució en la definició del mercat objectiu de Firmaprofesional. Europa és ja part del nostre àmbit comercial i el nombre i la tipologia dels competidors s'ha modificat substancialment.

Anticipant-nos a aquesta transformació, Firmaprofesional ha accelerat durant l'any 2018 la seva actuació a Europa iniciant una intensa exploració comercial en països com Holanda, Alemanya, Bèlgica i Luxemburg. A Alemanya i a la regió del Benelux és on hem començat a tenir clients per certificats digitals d'empresa, certificats SSL qualificats i solucions de Firmacloud.

El nostre objectiu és continuar expandint aquesta activitat internacional adreçant la part de la cartera de productes, plataformes i solucions/serveis que més s'adeqüin a les necessitats i demandes dels clients europeus.

Empresa proveïdora de solucions tecnològiques

Una segona línia de l'estratègia de 2018 ha estat, un cop analitzat el nou mapa de competidors tecnològics i l'evolució del sector digital, la segona línia estratègica de 2018 ha estat la de transformar Firmaprofesional, d'una d'empresa proveïdora de certificats digitals a una empresa proveïdora de solucions tecnològiques.

Amb aquest objectiu, hem fet les següents actuacions:
• Hem actualitzat la nostra marca, amb una nova imatge per a les solucions sobre les quals farem pivotar una part del nostre futur negoci: Firmacloud i Firmamobile. La nova imatge corporativa respon al nou posicionament que volem adquirir en el sector tecnològic, la diferenciació davant la competència, tant la tradicional com l'europea, i a la necessitat de disposar d'una imatge més adequada per a les noves eines de comunicació digital.

logos Firma

• Hem reformulat la nostra cartera de productes per tal de fer-la més simple i alhora molt més competitiva. El resultat ha estat una cartera amb productes, solucions i serveis complerta per poder donar resposta als nous reptes del mercat. Així doncs, els productes agrupen el nostre negoci tradicional de certificats, entre les nostres solucions cal fer esment de Firmacloud, Firmamobile i Firma Biomèdica i, a l'últim, els serveis que s'emmarquen dins del disseny, la creació o la gestió d'Autoritats de Registre, Punts de verificació presencial o Segells de temps.

• Per adreçar-nos a tot el mercat amb les noves solucions de Firmaprofesional, ens calia ampliar i reforçar el departament comercial. Actualment el departament està compost per 7 persones a Espanya i dues a nivell internacional.

En conclusió, tot i haver experimentat un creixement sostingut en volum de certificats i contractació de serveis/solucions, el més destacable del 2018 ha estat la tasca de Firmaprofesional per reforçar i adaptar la nova cartera de serveis qualificats a la nova demanda tecnològica a Europa. Amb una estratègia molt ben definida, la nova imatge corporativa, l'exploració del mercat europeu, l'actuació comercial per canals, la nova cartera i un nou equip comercial professionalitzat. La companyia ha posat les noves bases per un profitós any 2019 que ha de ser molt positiu quant a resultats i creació de valor. Les eines hi són, i sobretot l'entusiasme, la implicació i el compromís de tots els professionals que constituïm Firmaprofesional.


 


COMB MED

Amb el suport de:

Mutual MedicaBBVAANDBANKSHAM