ESTHER SÁNCHEZ | Coordinadora de Mediconsulting Fiscal FERNANDO VALVERDE | Coordinador de Mediconsulting Laboral

Mediconsulting, l'assessorament de referència per als professionals sanitaris


La consultoria fiscal, laboral, comptable, legal i de protecció de dades del Grup Med es consolida com a referent a l'hora de donar suport als col·legiats en l'exercici de la seva professió

 

Mediconsulting ha superat les previsions fetes a l'inici de l'exercici i ha tancat l'any amb 7.123 clients de la consultoria fiscal i laboral, gràcies a l'esforç que fan els seus professionals en temps i recursos per oferir el millor servei possible, i per ampliar la cartera de productes i serveis als clients.

Mediconsulting es troba en un moment clau de reconversió de la companyia. Amb l'esperit de modernitzar-se, la societat viu un període de transició que es tradueix en un rejoveniment de l'equip de professionals, mantenint l'expertesa i mestratge assolit pels professionals experimentats al llarg de tants anys. Aquest relleu s'ha organitzat minuciosament i de manera progressiva, tot seleccionant col·laboradors amb currículums complets i perfils atractius i propers per als clients, amb un assessorament continuat per part de l'equip més sènior.

En els darrers anys, la societat ha esdevingut una consultoria puntera en l'àmbit sanitari i és per això que col·labora amb altres col·legis professionals del sector en diferents àrees donant suport, sobretot en l'àrea jurídica i legal. Aquestes col·laboracions van en augment i per això s'ha reforçat recentment l'equip a l'àrea jurídica i també s'està treballant en reforçar les col·laboracions i sinergies amb altres professionals.

Compliment normatiu i protecció de dades

Mediconsulting disposa de col·laboradors dedicats a la implantació de models de compliment normatiu, cosa que protegeix els clients dels riscos i les responsabilitats penals que es poden derivar de la seva activitat professional. A més, amb motiu de l'entrada en vigor a mitjans de 2018 del nou Reglament europeu amb matèria de protecció de dades, Mediconsulting ha esdevingut un referent en el sector pel que fa als serveis d'implantació i assessorament pel compliment d'aquesta normativa dels centres i consultes mèdiques. La nova Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals, de finals de 2018, afegeix l'obligació per a tots els centres sanitaris, llevat dels que exerceixen a títol individual, de nomenar el Delegat de Protecció de Dades (DPD) i des de Mediconsulting, s'ha ofert el servei extern de DPD per aquests centres, amb el benentès que això garanteix el compliment d'una matèria cada cop més sensible i rellevant l'incompliment del qual pot arribar a comportar sancions.

D'altra banda, des de fa un temps s'està treballant i invertint en la implantació en la companyia de les últimes tecnologies com a eina de treball per poder prestar els millors serveis de manera més eficaç i sostenible. En aquest sentit, hi ha hagut canvis en l'àmbit de seguretat informàtica, i s'ha implantat un sistema que permet tenir certificats al núvol amb l'objectiu d'aconseguir una tramitació 100 % electrònica, validació digital i supressió del suport físic del paper. El certificat digital s'allotja en un servidor segur i l'usuari hi accedeix quan vol signar un document digitalment, prèvia autenticació de la seva identitat.

Mediconsulting té com a repte consolidar la seva posició de referent en el sector, incrementant l'ús de la tecnologia, l'aportació de més valor i l'entrada en col·lectius més joves de col·legiats que hi han de trobar resposta als requeriments que el desenvolupament de les seves carreres professionals els hi posaran en els àmbits fiscals, societaris, comptables, laborals, de compliment normatiu, i altres.COMB MED

Amb el suport de:

Mutual MedicaBBVAANDBANKSHAM