En defensa dels professionals del sector de la medicina privada

 

L'any 2018 va cristal·litzar el malestar dels metges de l'àmbit de l'atenció primària, que des del Col·legi de Metges de Barcelona fa temps que constatem i denunciem. Es va fer evident que la situació de dèficit de professionals, sobresaturació de les consultes, manca d'autonomia organitzativa i baixes retribucions generava un ampli descontentament. Aquesta insatisfacció fou vehiculada pel sindicat Metges de L'any 2018, el Col·legi ha estat sotmès a la tramitació i la resolució (febrer de 2019) d'un expedient de l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) per accions de la Secció d'Assegurança Lliure que, presumptament, han pogut interferir en la lliure competència en el sector de les entitats d'assegurança mèdica. El CoMB ha estat des de sempre una institució àmpliament coneixedora del pes i de la importància que aquest sector aporta, a diferents nivells, al benestar dels ciutadans, al PIB sanitari, a la satisfacció dels professionals i al manteniment del prestigi de la sanitat catalana, i del fet que quasi un terç de la població a la província de Barcelona hi confiï any rere any.

No podem evitar lamentar la visió que l'ACCO dona també de l'actuació del CoMB, en contraposició no sols de l'opinió pròpia del COMB sinó dels agents econòmics implicats, que en aquest sentit s'han manifestat àmpliament. La mateixa ACCO ha reconegut, paradoxalment, que els metges són l'última baula i la part més dèbil d'aquest sector.

Farem tots els esforços per tal que es revoqui la decisió sancionadora de l'ACCO, i seguirem reivindicant, dins la legalitat i de les regles de mercat, una més favorable posició del metges davant les entitats asseguradores i els centres hospitalaris emergents.
Per altra banda, el mes de maig va tenir lloc a la seu del Col·legi un debat sobre la informació clínica, amb el suport de l'Assessoria Jurídica del CoMB. Va ser un acte amb una àmplia representació del sector, on es varen definir aquells aspectes que, com a mínim, s'han de complir respecte a la informació i la documentació clínica. En resum, aquests serien els diferents aspectes que cal considerar:

1. Compartir informació clínica homogènia entre organitzacions de salut, pacients i professionals degudament autoritzats, mitjançant un espai de col·laboració que faciliti una millora continuada de l'assistència.

2. Seguretat dels sistemes d'informació, de manera que permetin assegurar la continuïtat assistencial del pacient.

3. Estandarditzar l'estructura dels documents clínics.

4. Terminologia clínica per codificar els informes mèdics utilitzant multilingües estàndards.

5. Custodi segur per emmagatzemar i custodiar documents clínics aplicant les normes de seguretat i confidencialitat establertes.

6. Generació d'alertes i orientacions amb el propòsit d'evitar incidències i de fer més àgil i segura la pràctica clínica dels professionals.

7. Accessibilitat a la informació clínica des de qualsevol punt d'assistència al pacient, fins i tot mitjançant dispositius mòbils.

8. Els sistemes que permetin compartir la informació clínica contribueixen a evitar la duplicació de costos, ja que estalvien les repeticions de proves que ja s'han fet anteriorment.

També es va informar de la nova reglamentació Europea de protecció de dades, aspecte en el qual el Col·legi ofereix l'assessorament necessari i personalitzat per tal de complir aquesta nova normativa.

A l'últim, cal assenyalar que, durant l'any 2018, Ramon Torné va comunicar la decisió de no continuar al front de la Secció d'Assegurança Lliure. El passat mes de desembre es va celebrar la darrera reunió de la Junta Gestora de la Secció, on tots els membres van agrair públicament la seva excel·lent i compromesa labor com a president de la Secció i com a membre de la Junta de Govern del CoMB.COMB MED

Amb el suport de:

Mutual MedicaBBVAANDBANKSHAM