INFORME ANUAL 2008

Normativa

  • Els nous Estatuts Col·legials.
    Jaume Padrós

    Del llarg detall de modificacions, vull destacar-ne les més generals i de concepte, com per exemple la voluntat d’explicitar estatutàriament el rol de vigilància i control de l’exercici professional, que pretenem seguir desenvolupant mitjançant els mecanismes que s’hi regulen, aplicant principalment la idea de la prevenció, o un clar objectiu de rehabilitació professional, fugint, si és el cas, de dogmes únicament sancionadors dels quals l’experiència n’ha fet palesa la poca eficàcia.

  • El registre de societats professionals.
    Ignasi Pidevall

    La inscripció de les societats professionals en el seu registre, lluny de ser solament una càrrega més, es converteix en l’eina de vinculació amb el Col·legi, l’acte que permet mostrar la deguda confiança als ciutadans i, sobretot, en el nexe que afavoreix i fomenta la qualitat i l’excel·lència en l’exercici professional.

 

Mutual Medica BBVA FIBANC Zurich