Notícies

Segona declaració d'estat d'alarma: mesures de salut pública aplicables a Catalunya per fer front a la COVID-19

Durant el passat mes d’octubre, la Generalitat de Catalunya va adoptar noves restriccions per fer front a la pandèmia de COVID-19. Aquestes mesures, a més, des del 25 d’octubre de 2020, gaudeixen de l’empara de la declaració d’estat d’alarma aprovada pel Govern espanyol, instrument jurídic que ha facultat a les Comunitats Autònomes per establir noves limitacions, ja que les designa autoritat competent delegada. A Catalunya, són els Departaments de Salut i d’Interior els que es troben al capdavant de la gestió de l’epidèmia.

Així, el Departament de Salut ha dictat, durant l’octubre de 2020 les següents resolucions: 

 • el dia 15, la RESOLUCIÓ SLT/2546/2020 -que va ser modificada, el dia 19, per la RESOLUCIÓ SLT/2568/2020- en virtut de la qual, entre d’altres, es van suspendre les activitats de restauració de tots els bars i restaurants;
 • el dia 25, la RESOLUCIÓ SLT/2620/2020 mitjançant la qual es van implementar les restriccions a la mobilitat nocturna (conegudes popularment com “toc de queda”);
 • i, finalment, el dia 29, la RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, que va imposar el tancament perimetral municipal pels caps de setmana, entre d’altres.

A continuació, expliquem quines són les restriccions més rellevants acordades per les anteriors resolucions:

Centres sanitaris

Els centres podran seguir oferint els seus serveis sanitaris i sociosanitaris. Així ho va acordar la Generalitat, que, si bé ha prohibit la prestació de serveis que impliquin un “contacte personal proper”, n’ha exceptuat aquells que siguin “essencials, sanitaris o sociosanitaris”. 

També, resten autoritzats els serveis de restauració que estiguin integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, així com els serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores.

Tanmateix, els centres continuen obligats -ara, amb més raó que mai- a implementar les mesures de prevenció i higiene recomanades per les autoritats per evitar el contagi. 

En aquest sentit, us convidem a consultar les guies que el COMB ha posat a la vostra disposició, en matèria de: protecció i prevenció per a la pràctica professional en temps de pandèmiasistemes de ventilació i aire condicionat; i d’higiene del lloc de treball.

En qualsevol cas, els centres de treball, en general, han de:

 • Prioritzar el teletreball.
 • Promoure la visita a distància, quan la visita presencial no sigui imprescindible. 
 • Establir horaris d'entrada i sortida esglaonats o flexibles, o similars, quan la presència del personal sigui imprescindible, per evitar que es produeixin aglomeracions i per garantir que es manté la distància interpersonal.
 • Adaptar l’agenda i prendre qualssevol altres mesures adients per a que a la sala d’espera es mantingui la distància interpersonal mínima, tot  procurant una ventilació constant.
 • Garantir el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. 
 • Usar equips de protecció adequats al nivell del risc.
 • Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades.
 • Posar a disposició del treballadors i dels pacients aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans.
 • Vetllar per l’ús de la mascareta en l'entorn laboral, quan escaigui.

Provisionalment, els centres mèdics, en tant que serveis essencials, resten alliberats de les restriccions horàries de tancament i obertura. Aquesta flexibilització no significa que els centres pugui prestar els seus serveis ordinaris a qualsevol hora, sinó que podran romandre oberts, fins i tot després de les 22:00 hores, per atendre a qui tingui una necessitat sanitària que l’exoneri de complir amb el toc de queda (explicat més a baix).

Docència i activitat formativa

De forma general, qualsevol activitat formativa haurà de realitzar-se de forma telemàtica, havent quedat suspesa la celebració presencial de congressos, convencions i fires, entre d’altres.

En l’àmbit universitari, la docència teòrica s’haurà d’impartir virtualment. La docència pràctica, en canvi, podrà mantenir-se, sempre i quan s’extremin les mesures de protecció i higiene.

Tancaments perimetrals (Catalunya i municipis)

No està permès entrar ni sortir de Catalunya. Tampoc es pot entrar ni sortir de cada municipi, des de les 06.00 hores de divendres fins a les 06.00 hores de dilluns. Aquestes prohibicions només admeten les següents excepcions:

 • Assistir a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.
 • Complir obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
 • Assistir a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d'educació infantil.
 • Retornar al lloc de residència habitual o familiar.
 • Assistir i tenir cura de persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
 • Desplaçar-se a entitats financeres i d'assegurances o estacions de proveïment, en territoris limítrofs.
 • Realitzar actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.
 • Renovar permisos i documentació oficial, quan sigui inajornable.
 • Atendre qualssevol altres tràmits administratius inajornables.
 • Realitzar exàmens o proves oficials inajornables.
 • Força major o situació de necessitat.

No obstant l’anterior, sí es podran realitzar activitats esportives individuals a l'aire lliure entre municipis limítrofs.

Restriccions en la vida personal

De forma general, tots estem sotmesos a les següents restriccions:

 • Limitacions a la mobilitat nocturna o “toc de queda”: Entre les 22:00 i les 6:00 hores, només es podrà circular per la via pública per: 
  • Adquirir bens de primera necessitat (sanitaris inclosos).
  • Assistir a centres, serveis i establiments sanitaris.
  • Assistir a un centre educatiu.
  • Assistir a activitats culturals d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions.
  • Tenir cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables, per motius inajornables.
  • Assistència a centres veterinaris, per motius urgents.
  • Complir amb obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals. Les autoritats, que seran flexibles en l’aplicació d’aquestes prohibicions, recomanen dur un document acreditatiu de la condició de treballador, quan es realitzin desplaçaments nocturns. En el cas dels treballadors sanitaris, seria suficient presentar la targeta identificativa de l’entitat sanitària, per exemple.
  • Emplenar el dipòsit a una benzinera o estació de servei, per realitzar alguna de les activitats anteriors.
  • Retornar al domicili, desprès de realitzar cap de les activitats anteriors.
  • Força major o necessitat. 
 • No participar en cap tipus de trobada o reunió si es tenen símptomes de COVID-19 i, si escau, respectar escrupolosament les mesures de quarantena o aïllament.
 • Limitar tot el que sigui possible els desplaçaments.
 • Limitar els contactes personals a la “bombolla de convivència”, és a dir, al grup estable de persones que conviuen sota el mateix sostre. Estan prohibides totes les trobades i reunions de més de sis persones, llevat que pertanyin a la “bombolla de convivència”.
 • Limitar els contactes personals a la “bombolla ampliada”, és a dir, al grup estable i acotat de persones amb les quals es pot relacionar la “bombolla de convivència” per diferents motius (familiars, laborals, escolars, recreatius, etc.). 
 • No consumir ni d'aliments ni begudes, en les reunions que concentrin fins a sis persones en espais públics.
 • Als equipaments cívics no es podran realitzar activitats cíviques i comunitàries grupals presencials.

Amb excepció de les limitacions a la mobilitat nocturna esmentades abans, les anteriors restriccions no són aplicables a: les activitats de culte; els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos casaments; els serveis religiosos i cerimònies fúnebres; els mitjans de transport públic; les activitats docents (incloses les universitàries); les activitats de lleure educatiu i d'educació en el lleure d'infants i d’adolescents (incloses les extraescolars i l'esport escolar); les activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar; els programes de suport juvenil; ni a qualssevol altres activitats d'intervenció social i personals.

En cas de tenir qualsevol dubte respecte de les anteriors mesures i de com poden afectar a la seva activitat personal o professional, el Col·legi de Metges de Barcelona convida als seus col·legiats a que ho consultin amb els nostres serveis d’assessoria.