Notícies

Modificació del Reglament de Societats Professionals del CoMB

Modificació del Reglament de Societats Professionals del CoMB. Comunicació als col·legiats sobre el tràmit d’informació pública

La Junta de Govern del CoMB va acordar, en la seva reunió de 24 de gener de 2023, iniciar els tràmits per aprovar el projecte del Reglament del Registre de Societats professionals del CoMB.

En el marc d'aquesta tramitació i de conformitat amb l'article 42 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, s'obre a tots els col·legiats un període d'informació pública a fi que tinguin coneixement de la memòria justificativa i del text del projecte del reglament, per formular, si escau, les al·legacions que considerin oportunes a través del correu electrònic juridica@comb.cat. Cal indicar clarament els articles o disposicions a les quals van referides.

El termini per presentar les al·legacions és d'un mes, que finalitzarà el dia 1 de març de 2023.

Més informació