Notícies

Mesures sanitàries que han d'adoptar els centres sanitaris ambulatoris un cop superada la Fase 3 a Catalunya (actualització en l’ús de la mascareta) (09/07/2020)

El 19 de juny de 2020, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha decretat la finalització de la Fase 3 del Pla per a la desescalada de les mesures extraordinàries adoptades per fer front a la pandèmia generada per la COVID-19, deixant sense efecte a tot el territori les mesures derivades de la declaració de l'estat d'alarma.

Que les restriccions derivades de l'estat d'alarma ja no estiguin en vigor, però, no significa que no s'hagin de continuar prenent les degudes precaucions, entre elles les sanitàries. En aquest sentit, tant el Govern espanyol (Reial Decret-Llei 21/2020) com la Generalitat de Catalunya (Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny) han aprovat diverses mesures sanitàries preventives, a més de les establertes a la normativa laboral i de prevenció de riscos, ara complementades per la Resolució SLT/1648/2020, per la qual s'estableixen noves mesures en l'ús de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de COVID-19, algunes de les quals són aplicables als centres sanitaris en la mesura que són espais públics o espais oberts al públic.

Us resumim, a continuació, les mesures de prevenció que es troben avui en vigor.

Mesures generals – Deure de protecció

1. La ciutadania ha d'adoptar les mesures necessàries per evitar la generació de riscos de propagació de la infecció de la COVID-19, així com la pròpia exposició a aquests riscos, i ha d'adoptar les mesures de protecció individual i col·lectiva fonamentades en:

  • la higiene freqüent de mans;

  • la higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l'aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l'avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, nas i ulls);

  • minimitzar els contactes socials diaris per evitar la multiplicació de possibles cadenes de transmissió;

  • mantenir la distància física interpersonal de seguretat;

  • realitzar activitats, preferentment, a l'aire lliure;

  • permetre una ventilació correcta dels espais tancats;

  • i netejar i desinfectar les superfícies.

2. Aquest deure de protecció és igualment exigible a les persones titulars o, si escau, directors de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment que es trobi obert al públic.

 

Mesures específiques

1. Adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d'ús dels centres de treball, d'acord amb els protocols que s'estableixin en cada cas.

El CoMB té publicats a la vostra disposició manuals de recomanacions sobre:

  • protecció i prevenció per a la pràctica professional en les consultes i els centres sanitaris ambulatoris.

  • sistemes de ventilació

  • higiene del lloc de treball

Són recomanacions complementàries que cal seguir aplicant amb motiu de la COVID-19, i que reforcen les mesures preventives pròpies i ordinàries de cada activitat assistencial. Consulteu també al Servei de Prevenció, si el vostre centre en disposa, en relació amb les mesures a aplicar, que es recullen, entre altres, en el Procediment d'actuació pels Serveis de Prevenció de riscos Laboral davant de l'exposició al SARS-CoV-2 (8 de juny) del Ministeri de Sanitat.

2. Facilitar als treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants virucides, autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per netejar-se les mans.

3. Adaptar les condicions de treball (incloent-hi l'ordenació dels llocs de treball, l'organització dels torns i l'ús dels llocs comuns) per garantir el manteniment d'una distància de seguretat interpersonal mínima d'1,5 metres entre els treballadors. Quan això no sigui possible, s'han de proporcionar als treballadors equips de protecció adequats al nivell de risc.

4. Adoptar mesures perquè la reincorporació al treball presencial sigui progressiva, tot potenciant el teletreball quan sigui possible. En aquest sentit, el CoMB encara té en funcionament una plataforma en línia per compartir còpies de receptes privades, i així poder prescriure medicaments a distància.

5. Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones (treballadors inclosos), als centres de treball durant les franges horàries de previsible major afluència, fins i tot quan ja no siguin aplicables les restriccions d'aforament implementades durant l'estat d'alarma.

6. En l'àmbit de l'activitat sanitària, les mesures indicades s'hauran de completar amb les precaucions i mesures pròpies d'acord amb cada tractament o especialitat, i amb els plans sectorials que aprovi la Generalitat de Catalunya.

7. Identificar una persona responsable de l'aplicació de les mesures organitzatives que resultin necessàries per garantir el manteniment de les mesures de protecció individual. Aquesta persona serà, a més, la interlocutora amb l'autoritat sanitària, en el marc del control d'un eventual brot epidèmic.

8. Tot i haver superat la fase 3, és important recordar que en cas que una persona, treballadors inclosos, presentin símptomes compatibles s'han d'iniciar les comunicacions i procediments específics amb el servei públic de salut i la coordinació amb el Servei de prevenció corresponent, en cas de disposar-ne.

Cal recordar que el CoMB ha posat a disposició dels col·legiats i dels seus empleats la possibilitat d’accedir a proves diagnòstiques COVID-19 en unes condicions avantatjoses i que, un cop finalitzat l’estat l’alarma, les empreses i professionals amb empleats no necessiten disposar d’autorització específica del Departament de Salut per a fer les proves. 

 

Ús de mascareta

És obligatori portar mascareta a la via pública, als espais a l'aire lliure i a qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, amb independència del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat, arran de l’aprovació de la Resolució SLT/1648/2020.

Només es permet no portar mascareta, en cas de trobar-se en cap dels supòsits anteriors, a:

  • els menors de sis anys;
  • persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per la utilització de la mascareta;
  • persones que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d'autonomia per a treure's la mascareta;
  • persones que presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització;
  • quan, per la pròpia naturalesa de l’activitat (menjar o fer exercici, per exemple), l'ús de la mascareta resulti incompatible, tenint sempre presents les indicacions de les autoritats sanitàries.

S’haurà d’utilitzar també la mascareta en tots els mitjans de transport de viatgers per carretera, per ferrocarril i per cable. Aquesta obligació s’aplica a les persones que viatgin en cotxe, fins i tot si és privat, si els ocupants dels vehicles de turisme no conviuen en el mateix domicili.

Tanmateix, cal establir mesures organitzatives a cada centre que garanteixin una atenció preferent a les persones vulnerables i a qui, per les seves característiques personals, no pugui usar mascareta. Dites mesures d’atenció preferent s’orientaran a minimitzar el temps d'estada a l'interior dels establiments i a facilitar la seva mobilitat en l'interior d'aquests.

 

Prevenció de riscos laborals

Recordem que, amb independència de la situació de crisis sanitària, les consultes, centres, serveis i establiments mèdics, han de seguir complint amb els requeriments previstos a la normativa sobre prevenció de riscos laborals. Així:

  • Elaborar un Pla de prevenció de riscos laborals

  • Planificar l'activitat preventiva (inclou mesures i material de protecció)

  • Promoure i assegurar els controls de l'estat de salut

  • Portar una relació d'accidents de treball o malalties professionals.

Aquestes activitats s'han de portar a terme, alternativament:

  • Pel propi metge o empresari titular del centre (amb la col·laboració, si escau, d'un treballador/delegat de prevenció).

  • Designant treballadors que portin a terme el servei de prevenció.

  • Contractant un Servei de Prevenció aliè, que és obligatori si es disposa de més de 10 treballadors, o més de 25 en un únic centre de treball.

 

Podeu trobar més informació clicant aquí. Si teniu cap dubte o aclariment a formular sobre les mesures específiques de protecció i higiene abans indicades, o sobre l'aplicació preceptiva de les activitats de prevenció, podeu contactar amb protecciocovid@comb.cat.

 

Sancions

A més de les responsabilitats que corresponguin derivades de la legislació laboral i de la normativa de prevenció de riscos, l’incompliment de les mesures indicades pot ser sancionable en via administrativa per suposar una infracció en matèria de salut pública.