Notícies

ACCO

Davant la sanció definitiva de l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), el CoMB no s’aturarà en la defensa d’unes condicions professionals dignes i de la qualitat assistencial al sector de l’assegurança lliure

Barcelona, 24 de juliol de 2023.- El Tribunal Suprem (Sala del Contenciós-Administratiu, Secció Tercera) va emetre el passat mes de juny sentència ferma en relació amb el procés judicial obert l’any 2019 com a conseqüència de la sanció que l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) va imposar al Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB), en considerar que la publicació a la web col·legial d’honoraris orientatius per a visites i actes mèdics constituïa un impediment per a la competència. Després de la interposició de recursos per ambdues parts, l’esmentada sentència manté la sanció, però considera desproporcionada la quantitat de 850.000 euros inicialment reclamada per l’ACCO i la situa finalment en 276.926 euros, una xifra molt inferior que, no obstant això, el CoMB continua considerant injusta. Davant d’aquesta sentència, contra la qual ja no s’hi pot interposar recurs, la Junta de Govern del CoMB vol manifestar la seva posició:

  • Amb independència de l’import de la multa, el CoMB considera la sanció injusta i sense fonament i de cap manera s’aturarà en les seves accions per aconseguir unes condicions professionals dignes i per defensar la qualitat assistencial al sector de l’assegurança lliure.
  • Tal com ja va expressar en conèixer la resolució de la sanció inicial de l’ACCO, el CoMB defensarà sempre el dret a la lliure expressió de tots els seus col·legiats a l’hora de manifestar i compartir les seves opinions i criteris relacionats amb l’exercici professional. Un dret contra el qual, en l’opinió del CoMB, atempta aquesta sanció.
  • Existeix un oligopoli evident i creixent en el sector de les assegurances de salut (que inclou la proliferació de pòlisses low cost i, sovint, publicitat que indueix a la confusió) i una concentració del mercat hospitalari privat que frega la il·licitud, però, paradoxalment, l’organisme que ha de vetllar per garantir les condicions de la lliure competència no actua en aquesta direcció, sinó contra els més febles, és a dir, contra els professionals, considerant el CoMB com un agent econòmic que incideix sobre els preus, quan, justament, el que fa és posar en evidència una situació injusta (honoraris indignes i sense actualitzar) que afecta els metges i metgesses i també, de retruc, els pacients. El CoMB mai no ha dut a terme cap acció amb voluntat de restringir la competència i, ni molt menys, ha obtingut cap mena de benefici derivat de l’activitat que l’ACCO va considerar motiu d’infracció de la llei de defensa de la competència.
  • Els professionals que exerceixen al sector de l’assegurança lliure són la baula més feble del sistema, ja que no disposen de capacitat per negociar uns honoraris justos i dignes i són sovint víctimes d’abusos per part de les companyies. Aquesta realitat tan evident ja comença a ser tinguda en compte per altres organismes, com la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ens estatal que ha posat en marxa un estudi, per al qual ha fet una consulta pública, amb l’objectiu de conèixer a fons què està passant al sector de les assegurances de salut, amb especial atenció a aspectes com la concentració de l’oferta, les diferències de poder negociador entre els diferents agents i la relació entre entitats asseguradores i prestadores de serveis sanitaris. El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha participat a la consulta de la CNMC presentant aportacions pròpies i dels col·legiats.
  • És urgent habilitar instruments que facin efectiu el dret a la negociació col·lectiva dels metges d’assegurança lliure. En aquesta direcció, el CCMC ha aportat aquest any a la Comissió Europea (CE) un treball exhaustiu elaborat pels serveis jurídics amb més d’un centenar de punts on es detallen els greus problemes del sector i, especialment, la situació de debilitat en què es troben els professionals. Aquest treball va ser remès a la CE com a conjunt d’observacions a les directrius europees sobre les condicions de treball de les persones que treballen per compte propi sense assalariats. El CCMC considera que aquestes directrius també haurien de ser d’aplicació als metges d’exercici lliure, tinguin o no assalariats.
  • El CoMB i el CCMC han reclamat de manera reiterada a les autoritats sanitàries que cal posar ordre al sector de la sanitat privada lligada a l’assegurança lliure. La situació actual genera desprotecció entre els ciutadans i la precarització de molts dels professionals que hi exerceixen. Ho han reclamat a anteriors consellers i també a l’actual, a través d’un escrit en què li recordaven que la qualitat assistencial i la seguretat clínica en l’àmbit privat també són competència i responsabilitat del Departament de Salut. Més encara, tenint en compte que més de 2,5 milions de catalans tenen subscrita una pòlissa privada de salut.
  • El malestar dels professionals va quedar ben palès al darrer Estudi dels professionals de la medicina privada, enquesta impulsada pel CCMC segons la qual, dos de cada tres professionals no se senten ben tractats per les companyies asseguradores.