Notícies

Darreres mesures en matèria de recursos humans a Catalunya per fer front a la COVID-19

Mentre va estar vigent la primera declaració d’estat d’alarma -del 14 de març al 21 de juny de 2020- el Govern espanyol va prendre mesures per flexibilitzar la contractació de professionals sanitaris. En concret, el Ministeri de Sanitat va permetre que certs perfils que en circumstàncies ordinàries no estan en situació de prestar certs serveis (jubilats, professionals en formació, alliberats sindicals, estudiants, etc.), poguessin incorporar-se al cos d’efectius que estaven fent front a la pandèmia. La finalització de l'estat d'alarma va deixar sense efecte aquestes mesures.

La segona declaració d’estat d’alarma de 25 d’octubre de 2020 -que ja hem tingut oportunitat d’explicar en una altra publicació- ha permès que les Comunitats Autònomes, que són avui l’autoritat competent delegada, puguin imposar “les prestacions personals obligatòries que resultin imprescindibles en l'àmbit dels seus sistemes sanitaris i sociosanitaris” per respondre a l'emergència sanitària. En aquest sentit, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha dictat recentment la RESOLUCIÓ SLT/2734/2020. Resumim a continuació quins efectes té aquesta Resolució en l’àmbit de la professió mèdica:

1) Professionals sanitaris en formació.

Els residents en darrer any de formació d’especialitat mèdica poden passar a prestar serveis a les unitats en les quals calgui un reforç de personal, si així ho determina la direcció del centre al qual pertany la unitat docent, la qual cosa implicarà:

 1. La inclusió d’aquest període als seus plans individuals de formació i avaluació. Els plans de formació es reprendran tan bon punt la situació sanitària ho permeti, amb els ajustos que es considerin necessaris per recuperar la formació perduda.
 2. La percepció, mentre es prestin aquests serveis, d’un complement retributiu personal, equivalent al de la categoria professional de facultatiu especialista.
 3. Si escau, la prorrogació de la rotació, en la mateixa unitat o en una altra, més enllà del que correspondria als mesos de rotació establerts a cada any de formació amb l’objectiu d’assolir competències en control de malalties i situacions d'emergència, prèvia autorització de la Comissió de Docència.

L’anterior no impedirà que els residents puguin demanar ajuda i supervisió, directa o indirecta, sempre que ho considerin necessari.

 

2) Professionals que van realitzar les proves selectives de 2018/2019 i de 2019/2020 de formació sanitària especialitzada.

Els professionals que hagin realitzat les proves selectives de 2018/2019 i de 2019/2020 de formació sanitària especialitzada, havent superat la puntuació mínima en l'exercici però sense resultar adjudicataris de plaça, poden ser contractats com si fossin residents per dotze mesos (prorrogables en successius períodes de tres mesos) i en la categoria professional i la retribució corresponents a resident de primer any de formació.

En aquest cas cal estar donat d’alta col·legial.

 

3) Professionals amb títol d'especialista obtingut en estats no membres de la Unió Europea.

Poden ser contractats com a facultatius especialistes els professionals sanitaris en possessió de títols estrangers d'especialista que: 

 1.  hagin estat obtinguts en estats no membres de la Unió Europea
 2. que no hagin estat (encara) reconeguts pel Comitè d’Avaluació, i tinguin un informe-proposta condicionat
 3. i, per tant, no s’hagi emès un informe-proposta negatiu d'avaluació de l'expedient

La relació laboral, que podrà tenir una duració de dotze mesos (prorrogables per successius períodes de tres mesos), haurà de prendre la forma d’un contracte temporal:

 • d’obra o servei determinats
 • eventual per circumstàncies de la producció
 • o d’interinitat

El període de serveis prestats en aquest règim serà computable a efectes del reconeixement del títol d'especialista.

En aquest cas cal estar donat d’alta col·legial.

 

4) Reincorporació de professionals sanitaris en situació de jubilació.

Els professionals mèdics jubilats menors de 70 anys que acreditin no patir patologies de risc enfront de la COVID-19 poden voluntàriament reincorporar-se al servei actiu, a temps complet o parcial. La relació laboral haurà de prendre la forma d’un contracte temporal:

 • d’obra o servei determinats
 • eventual per circumstàncies de la producció
 • o d’interinitat.

Els professionals que decideixin reincorporar-se preferiblement hauran d'accedir a fórmules de treball a distància o que impliquin molt poc desplaçament.

En el cas de prestació de serveis de forma presencial, s'haurà de prioritzar que el personal jubilat reincorporat al servei actiu presti serveis de salut pública o als centres d'atenció primària per reduir la càrrega assistencial d'aquest àmbit.

El Col·legi de metges, en resposta a les sol·licituds d’alguns centres i institucions que poden necessitar el suport de professionals en situació de jubilació que decideixin reincorporar-se, ofereix als col·legiats que tinguin la possibilitat i voluntat de fer-ho, el registre en una borsa sènior de suport covid19, mitjançant el següent formulari.

 

5) Metges recent graduats

Els metges recent graduats que tinguin interès en donar suport fent tasques assistencials en relació amb la COVID-19 han de col·legiar-se. Per a més informació, poden adreçar-se a col.metges@comb.cat

 

6) Estudiants de grau.

Les entitats proveïdores de serveis sanitaris poden contractar estudiants de grau que estiguin cursant el seu darrer any de formació. La relació laboral haurà de prendre la forma d’un contracte temporal d'obra o serveis determinats de dotze mesos de duració (prorrogables per successius períodes de tres mesos). La descripció del lloc de treball constarà com “Reforç COVID-19” i la categoria professional i la retribució seran les equivalents a les d’un resident de primer any.

El contracte preveurà expressament que les funcions a desenvolupar per l'estudiant siguin d'auxili sanitari. Dites funcions es prestaran en qualitat de suport i sota la supervisió d'un professional sanitari.

Els interessats poden adreçar-se a covid@cemcat.cat

 

 Barcelona, 4 de novembre de 2020