Notícies

banner_vacunacióCOVID19

Dades dels treballadors dels centres sanitaris de l'àmbit privat de Catalunya per al llistat de la campanya de vacunació COVID-19

Els col·legiats titulars dels centres sanitaris ubicats a Catalunya, o els Responsables assistencials o representants legals de l’empresa contractant, que vulguin sol·licitar la inclusió del personal sanitari del seu centre en un llistat per a la vacunació de la Covid-19, han d’emplenar una declaració responsable per a cada treballador del centre, adjuntant la documentació que s’indica en el formulari per aquest treballador. 

El correu electrònic que s’ha d’indicar en la declaració ha de ser el del titular del centre sanitari (si és col·legiat CoMB), o del responsable assistencial o representant legal d’una societat professional (sempre col·legiat del CoMB).  En el cas que es tracti d’una societat no professional, la declaració responsable l’haurà d’emplenar el col·legiat administrador o el col·legiat responsable assistencial.

Per gestionar correctament la informació que es subministra en la present declaració i  enviar-la al Servei Català de la Salut, a l’Agencia de Salut Pública de Catalunya, o a l’entitat competent que els pugui substituir en l’organització o execució del procés de vacunació indicat, és imprescindible que les dades introduïdes no continguin errors. 

Per això, us agrairem que abans d’enviar el formulari comproveu que les dades introduïdes són correctes i que no hi manca cap document adjunt dels requerits. 

Us recordem que s’ha de registrar només al personal sanitari que actualment treballi en el centre,  i  del qual la categoria professional que s’indiqui en el seu contracte laboral estigui relacionada amb tasques assistencials (Tècnic en cures auxiliars d’infermeria (FP grau mig)/ Tècnic superior en anatomia patològica i citologia/ Tècnic superior en Dietètica/ Tècnic superior en higiene bucodental/ Tècnic superior en imatge per al diagnòstic/ Tècnic superior en laboratori de diagnòstic clínic/ Tècnic superior en audiopròtesis / Tècnic superior en radioteràpia / Tècnic superior en salut ambiental / Altre personal auxiliar), i que estiguin en possessió del CIP (num. d’identificació de la targeta del CatSalut).

Tots els professionals treballadors del centre que disposin de col·legi professional (Infermeria, Fisioteràpia, Podologia, Òptica i Optometria, Logopèdia, Nutrició humana i dietètica, Odontòlegs) s’han d’adreçar al seu col·legi.

Tant el Col·legi com l'Administració sanitària podran aplicar les mesures de comprovació i/o control necessàries per a determinar la veracitat de les dades indicades així com de la documentació que s’adjunti. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació facilitada o la no presentació de la documentació que li pugui ser requerida determinarà la exclusió del treballador indicat de la llista de vacunació, sense perjudici de les possibles responsabilitats si fos el cas.

Els col·legiats que mantenen una relació civil o mercantil de prestació de serveis amb el centre, i aquells contractats laboralment, podran ser inclosos, com s’ha informat prèviament en data 15/01/21, a la llista de vacunació en tant que col·legiats. Formulari de vacunació COVID-19 per a metges

Important: Altre personal del centre sanitari (de recepció, secretaria, neteja, comercial, gerència, etc.) no serà inclòs a la llista de vacunació atès que no es tracta de treballadors que tinguin tasques assistencials/sanitàries, i hauran de vacunar-se d’acord amb les directrius i prioritats que determinin les autoritats sanitàries.

FORMULARI TREBALLADORS CENTRES SANITARIS ÀMBIT PRIVAT

Per a qualsevol dubte podeu contactar a través del correu suportcovid19@comb.cat