Notícies

Com afecten als centres sanitaris i als professionals les noves mesures de salut pública per fer front a la COVID-19

El 16 d’octubre de 2020, van entrar en vigor a Catalunya noves mesures sanitàries per fer front a la pandèmia de COVID-19. La Generalitat de Catalunya, a través de la RESOLUCIÓ SLT/2546/2020 (modificada, posteriorment, per la RESOLUCIÓ SLT/2568/2020),  ha establert restriccions per frenar el contagi comunitari que són tant d’aplicació general, com específiques per a certs sectors. Atesa la rellevància pública i mediàtica d’aquest afer, la majoria de la població està assabentada que bars i restaurants han vist limitada la seva activitat, però l’abast de les mesures és certament més ampli. A continuació, desglossem les mesures que poden interessar al professional sanitari.

Centres sanitaris

Els centres podran seguir oferint els seus serveis sanitaris i sociosanitaris. Així ho ha acordat la Generalitat, que, si bé ha prohibit la prestació de serveis que impliquin un “contacte personal proper”, n’ha exceptuat aquells que siguin “essencials, sanitaris o sociosanitaris”. 

També, resten autoritzats els serveis de restauració que estiguin integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, així com els serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores.

Tanmateix, els centres continuen obligats -ara, amb més raó que mai- a implementar les mesures de prevenció i higiene recomanades per les autoritats per evitar el contagi. 

En aquest sentit, us convidem a consultar les guies que el Col·legi de Metges de Barcelona ha posat a la vostra disposició, en matèria de: protecció i prevenció per a la pràctica professional en temps de pandèmia; sistemes de ventilació i aire condicionat; i d’higiene del lloc de treball.

En qualsevol cas, els centres de treball, en general, han de:

 • Prioritzar el teletreball.
 • Promoure la visita a distància, quan la visita presencial no sigui imprescindible. 
 • Establir horaris d'entrada i sortida esglaonats o flexibles, o similars, quan la presència del personal sigui imprescindible, per evitar que es produeixin aglomeracions i per garantir que es manté la distància interpersonal.
 • Adaptar l’agenda i prendre qualssevol altres mesures adients per a que a la sala d’espera es mantingui la distància interpersonal mínima, tot  procurant una ventilació constant.
 • Garantir el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. 
 • Usar equips de protecció adequats al nivell del risc.
 • Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades. 
 • Posar a disposició del treballadors i dels pacients aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans.
 • Vetllar per l’ús de la mascareta en l'entorn laboral, quan escaigui.

Docència i activitat formativa

De forma general, qualsevol activitat formativa haurà de realitzar-se de forma telemàtica, havent quedat suspesa la celebració presencial de congressos, convencions i fires, entre d’altres.

En l’àmbit universitari, la docència teòrica s’haurà d’impartir format virtualment. La docència pràctica, en canvi, podrà mantenir-se, sempre i quan s’extremin les mesures de protecció i higiene.

Restriccions en la vida personal

Addicionalment, el professional sanitari, en tant que ciutadà, haurà d’atenir-se a una sèrie de restriccions i recomanacions en la seva vida personal, que resumim:

 • No participar en cap tipus de trobada o reunió si es tenen símptomes de COVID-19 o i, si escau, respectar escrupolosament les mesures de quarantena o aïllament.
 • Limitar tot el que sigui possible els desplaçaments.
 • Limitar els contactes personals a la “bombolla de convivència”, és a dir, al grup estable de persones que conviuen sota el mateix sostre. Estan prohibides totes les trobades i reunions de més de sis persones, llevat que pertanyin a la “bombolla de convivència”.
 • Limitar els contactes personals a la “bombolla ampliada”, és a dir, al grup estable i acotat de persones amb les quals es pot relacionar la “bombolla de convivència” per diferents motius (familiars, laborals, escolars, recreatius, etc.). 
 • No consumir ni d'aliments ni begudes, en les reunions que concentrin fins a sis persones en espais públics.
 • Als equipaments cívics no es podran realitzar activitats cíviques i comunitàries grupals presencials.

Les anteriors restriccions no són aplicables a les activitats de culte, als actes religiosos i cerimònies civils, inclosos casaments, als serveis religiosos, cerimònies fúnebres, ni als mitjans de transport públic. 

Tampoc s'hi inclouen les activitats docents (incloses les universitàries), les activitats de lleure educatiu i d'educació en el lleure d'infants i d’adolescents (incloses les extraescolars i l'esport escolar), les activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar, els programes de suport juvenil, així com aquelles altres activitats d'intervenció social i personals.

Més informació